OKRs – Cuộc gặp gỡ của ý tưởng và sức mạnh

Tổng quan về OKRs OKR (Objectives and Key Results) là một hệ thống quản trị mục tiêu. Trong đó, doanh nghiệp sử dụng OKR như một phương pháp để định lượng và tạo ra những kết quả then chốt (key results) cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu (objectives) trong một thời hạn nhất […]

Xem chi tiết