Tổng hợp Xây dựng và tủy chỉnh một ActionBar trong lập trình android

Thảo luận trong 'Android nâng cao' bắt đầu bởi thanhlongi90.it, 15/7/13.

 1. thanhlong90.it

  thanhlong90.it Admin Support

  Lượt xem: 9,512
  Bài viết này Long sẽ tự tạo cho chính ứng dụng của mình một đối tượng như là đối tượng ActionBar của Android. Và tất nhiên đối tượng này do chính mình tạo ra thì mọi quyền hạn cũng như "luật chơi" là do chính như yêu cầu mà mình mong muốn không phải sự cho phép của Android.
  ActionBar

  1) Source code demo:
  Click vào đây để download source code demo.

  2) Video kết quả chạy demo:


  3) ActionBar là gì:
  - Như hình ảnh bên trên vậy, ActionBar như là thanh tiêu đề của trang trong ứng dụng hiện tại. Mà mỗi trang như vậy nó lại có một tiêu đề cũng như có các nút chức năng hoàn toàn khác nhau.
  - Chức năng mỗi nút là do chính mình hay do phía khách hàng đặt app quyết định.
  - Từ phiên Android lever 11 trở đi (Android 3.0 trở đi) thì Android có hỗ trợ đối tượng ActionBar.

  4) Mô tả thông tin thêm:
  - Trong demo này không sử dụng đối tượng ActionBar của thư viện Android
  - Trong demo này ActionBar là một tập hợp từ các Layout và đối tượng cơ bản (TextView, ImageView, LinearLayout, ...)
  - Đối tượng MyActionBar trong demo này còn thiết lập các sự kiện lắng nghe khi bạn click vào đối tượng.

  5) Source code:
  - MyActionBar.java
  PHP:
  package android.vn.demoandroidactionbar;
   
  import java.util.Destination URLedList;
   
  import android.content.ActivityNotFoundException;
  import android.content.Context;
  import android.content.Intent;
  import android.content.res.TypedArray;
  import android.util.AttributeSet;
  import android.view.LayoutInflater;
  import android.view.View;
  import android.view.View.OnClickListener;
  import android.widget.ImageButton;
  import android.widget.ImageView;
  import android.widget.LinearLayout;
  import android.widget.ProgressBar;
  import android.widget.RelativeLayout;
  import android.widget.TextView;
  import android.widget.Toast;
   
  public class 
  MyActionBar extends RelativeLayout implements OnClickListener{
      private 
  LayoutInflater mInflater;
      private 
  RelativeLayout mBarView;
      private 
  ImageView mLogoView;
      private 
  View mBackIndicator;
      private 
  TextView mTitleView;
      private 
  LinearLayout mActionsView;
      private 
  ImageButton mHomeBtn;
      private 
  RelativeLayout mHomeLayout;
      private 
  ProgressBar mProgress;
    
      public 
  MyActionBar(Context contextAttributeSet attrs) {
          
  super(contextattrs);
          
  mInflater = (LayoutInflatercontext.getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
   
          
  mBarView = (RelativeLayoutmInflater.inflate(R.layout.actionbarnull);
          
  addView(mBarView);
   
          
  mLogoView = (ImageViewmBarView.findViewById(R.id.actionbar_home_logo);
          
  mHomeLayout = (RelativeLayoutmBarView.findViewById(R.id.actionbar_home_bg);
          
  mHomeBtn = (ImageButtonmBarView.findViewById(R.id.actionbar_home_btn);
          
  mBackIndicator mBarView.findViewById(R.id.actionbar_home_is_back);
          
  mTitleView = (TextViewmBarView.findViewById(R.id.actionbar_title);
          
  mActionsView = (LinearLayoutmBarView.findViewById(R.id.actionbar_actions);
          
  mProgress = (ProgressBarmBarView.findViewById(R.id.actionbar_progress);
          
  TypedArray a context.obtainStyledAttributes(attrsR.styleable.ActionBar);
          
  CharSequence title a.getString(R.styleable.ActionBar_title);
          if (
  title != null) {
              
  setTitle(title);
          }
          
  a.recycle();
      }
    
      public 
  void setHomeAction(Action action) {
          
  mHomeBtn.setOnClickListener(this);
          
  mHomeBtn.setTag(action);
          
  mHomeBtn.setImageResource(action.getDrawable());
          
  mHomeLayout.setVisibility(View.VISIBLE);
      }
   
      public 
  void clearHomeAction() {
          
  mHomeLayout.setVisibility(View.GONE);
      }
   
      public 
  void setHomeLogo(int resId) {
          
  mLogoView.setImageResource(resId);
          
  mLogoView.setVisibility(View.VISIBLE);
          
  mHomeLayout.setVisibility(View.GONE);
      }
   
      public 
  void setDisplayHomeAsUpEnabled(boolean show) {
          
  mBackIndicator.setVisibility(showView.VISIBLE View.GONE);
      }
   
      public 
  void setTitle(CharSequence title) {
          
  mTitleView.setText(title);
      }
   
      public 
  void setTitle(int resid) {
          
  mTitleView.setText(resid);
      }
   
      public 
  void setProgressBarVisibility(int visibility) {
          
  mProgress.setVisibility(visibility);
      }
   
      public 
  int getProgressBarVisibility() {
          return 
  mProgress.getVisibility();
      }
   
      public 
  void setOnTitleClickListener(OnClickListener listener) {
          
  mTitleView.setOnClickListener(listener);
      }
   
      @
  Override
      
  public void onClick(View view) {
          final 
  Object tag view.getTag();
          if (
  tag instanceof Action) {
              final 
  Action action = (Actiontag;
              
  action.performAction(view);
          }
      }
   
      public 
  void addActions(Destination URLedList<ActionactionList) {
          
  int actions actionList.size();
          for (
  int i 0actionsi++) {
              
  addAction(actionList.get(i));
          }
      }
   
      public 
  void addAction(Action action) {
          final 
  int index mActionsView.getChildCount();
          
  addAction(actionindex);
      }
   
      public 
  void addAction(Action actionint index) {
          
  mActionsView.addView(inflateAction(action), index);
      }
   
      public 
  void removeAllActions() {
          
  mActionsView.removeAllViews();
      }
   
      public 
  void removeActionAt(int index) {
          
  mActionsView.removeViewAt(index);
      }
   
      public 
  void removeAction(Action action) {
          
  int childCount mActionsView.getChildCount();
          for (
  int i 0childCounti++) {
              
  View view mActionsView.getChildAt(i);
              if (
  view != null) {
                  final 
  Object tag view.getTag();
                  if (
  tag instanceof Action && tag.equals(action)) {
                      
  mActionsView.removeView(view);
                  }
              }
          }
      }
   
      public 
  int getActionCount() {
          return 
  mActionsView.getChildCount();
      }
   
      private 
  View inflateAction(Action action) {
          
  View view mInflater.inflate(R.layout.actionbar_itemmActionsViewfalse);
          
  ImageButton labelView = (ImageButtonview.findViewById(R.id.actionbar_item);
          
  labelView.setImageResource(action.getDrawable());
          
  view.setTag(action);
          
  view.setOnClickListener(this);
          return 
  view;
      }
   
      public interface 
  Action {
          public 
  int getDrawable();
          public 
  void performAction(View view);
      }
   
      public static abstract class 
  AbstractAction implements Action {
          final private 
  int mDrawable;
   
          public 
  AbstractAction(int drawable) {
              
  mDrawable drawable;
          }
   
          @
  Override
          
  public int getDrawable() {
              return 
  mDrawable;
          }
      }
   
      public static class 
  IntentAction extends AbstractAction {
          private 
  Context mContext;
          private 
  Intent mIntent;
   
          public 
  IntentAction(Context contextIntent intentint drawable) {
              
  super(drawable);
              
  mContext context;
              
  mIntent intent;
          }
   
          @
  Override
          
  public void performAction(View view) {
              try {
                
  mContext.startActivity(mIntent);
              } catch (
  ActivityNotFoundException e) {
                  
  Toast.makeText(mContextmContext.getText(R.string.actionbar_activity_not_found), Toast.LENGTH_SHORT).show();
              }
          }
      }
   
  }
  - MainActivity.java
  PHP:
  package android.vn.demoandroidactionbar;
   
  import android.os.Bundle;
  import android.view.View;
  import android.view.View.OnClickListener;
  import android.vn.demoandroidactionbar.MyActionBar.Action;
  import android.vn.demoandroidactionbar.MyActionBar.IntentAction;
  import android.widget.Button;
  import android.widget.Toast;
  import android.app.Activity;
  import android.content.Context;
  import android.content.Intent;
   
  public class 
  MainActivity extends Activity {
   
      @
  Override
      
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
          
  super.onCreate(savedInstanceState);
          
  setContentView(R.layout.activity_main);
   
          final 
  MyActionBar myActionBar = (MyActionBarfindViewById(R.id.actionbar);
          
  myActionBar.setTitle("thanhlong90.it - thanhlong90.it");
   
          final 
  Action shareAction = new IntentAction(thiscreateShareIntent(), R.drawable.ic_title_share_default);
          
  myActionBar.addAction(shareAction);
          final 
  Action otherAction = new IntentAction(this, new Intent(thisActivity2.class), R.drawable.ic_title_export_default);
          
  myActionBar.addAction(otherAction);
   
          
  Button startProgress = (ButtonfindViewById(R.id.start_progress);
          
  startProgress.setOnClickListener(new OnClickListener() {
              @
  Override
              
  public void onClick(View v) {
                  
  myActionBar.setProgressBarVisibility(View.VISIBLE);
              }
          });
   
          
  Button stopProgress = (ButtonfindViewById(R.id.stop_progress);
          
  stopProgress.setOnClickListener(new OnClickListener() {
              @
  Override
              
  public void onClick(View v) {
                  
  myActionBar.setProgressBarVisibility(View.GONE);
              }
          });
   
          
  Button removeActions = (ButtonfindViewById(R.id.remove_actions);
          
  removeActions.setOnClickListener(new OnClickListener() {
              @
  Override
              
  public void onClick(View view) {
                  
  myActionBar.removeAllActions();
              }
          });
   
          
  Button addAction = (ButtonfindViewById(R.id.add_action);
          
  addAction.setOnClickListener(new OnClickListener() {
              @
  Override
              
  public void onClick(View view) {
                  
  myActionBar.addAction(new android.vn.demoandroidactionbar.MyActionBar.Action() {
                      @
  Override
                      
  public void performAction(View view) {
                          
  Toast.makeText(MainActivity.this"Added action.",
                                  
  Toast.LENGTH_SHORT).show();
                      }
   
                      @
  Override
                      
  public int getDrawable() {
                          return 
  R.drawable.ic_title_share_default;
                      }
                  });
              }
          });
   
          
  Button removeAction = (ButtonfindViewById(R.id.remove_action);
          
  removeAction.setOnClickListener(new OnClickListener() {
              @
  Override
              
  public void onClick(View view) {
                  
  int actionCount myActionBar.getActionCount();
                  
  myActionBar.removeActionAt(actionCount 1);
                  
  Toast.makeText(MainActivity.this"Removed action."Toast.LENGTH_SHORT).show();
              }
          });
   
          
  Button removeShareAction = (ButtonfindViewById(R.id.remove_share_action);
          
  removeShareAction.setOnClickListener(new OnClickListener() {
              @
  Override
              
  public void onClick(View view) {
                  
  myActionBar.removeAction(shareAction);
              }
          });
      }
   
      public static 
  Intent createIntent(Context context) {
          
  Intent i = new Intent(contextMainActivity.class);
          
  i.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP);
          return 
  i;
      }
   
      private 
  Intent createShareIntent() {
          final 
  Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_SEND);
          
  intent.setType("text/plain");
          
  intent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT"Shared from the ActionBar widget.");
          return 
  Intent.createChooser(intent"Share");
      }
  }
  - Activity2.java
  PHP:
  package android.vn.demoandroidactionbar;
   
  import android.os.Bundle;
  import android.app.Activity;
  import android.content.Intent;
  import android.view.View;
  import android.vn.demoandroidactionbar.MyActionBar.AbstractAction;
  import android.vn.demoandroidactionbar.MyActionBar.IntentAction;
  import android.widget.Toast;
   
  public class 
  Activity2 extends Activity {
   
      @
  Override
      
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
          
  super.onCreate(savedInstanceState);
          
  setContentView(R.layout.activity_activity2);
   
          
  MyActionBar actionBar = (MyActionBarfindViewById(R.id.actionbar);
          
  actionBar.setHomeAction(new IntentAction(thisMainActivity.createIntent(this), R.drawable.ic_title_home_default));
          
  actionBar.setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
          
  actionBar.addAction(new IntentAction(thiscreateShareIntent(), R.drawable.ic_title_share_default));
          
  actionBar.addAction(new ExampleAction());
          
  actionBar.setTitle("Activity thứ 2");
      }
   
      private 
  Intent createShareIntent() {
          final 
  Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_SEND);
          
  intent.setType("text/plain");
          
  intent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT"Shared from the ActionBar widget.");
          return 
  Intent.createChooser(intent"Share");
      }
   
      private class 
  ExampleAction extends AbstractAction {
   
          public 
  ExampleAction() {
              
  super(R.drawable.ic_title_export_default);
          }
   
          @
  Override
          
  public void performAction(View view) {
              
  Toast.makeText(Activity2.this"Hiển thị TOAST!"Toast.LENGTH_SHORT).show();
          }
   
      }
   
  }
  - Và còn nhiều tập tin xml, activity cũng như androidmenifest ... các bạn download source về xem nhé

  Bài viết đăng lên diễn đàn khác vui lòng ghi rõ nguồn: Android.vn
  Pass giải nén: http://android.vn
  Support: thanhlong90.it@gmail.com
  action, action bar, custom, title bar, thanhlong90.it
  nttaivn, HaiHackthethanh1207 thích bài này.
 2. tinhte333

  tinhte333 Banned

  thanks for share
 3. dzekon

  dzekon New Member

  sao mình k down đc source vậy?
  Bạn xem lại link giúp mình với :D
 4. thanhlong90.it

  thanhlong90.it Admin Support Staff Member

  Đã checks, links hoàn toàn bình thường!
 5. hiepsi462353

  hiepsi462353 New Member

 6. batoac2013

  batoac2013 New Member

 7. dannylee

  dannylee Member

  a Long xem lại e mấy source code vs,kích vào toàn k load đc
 8. thanhlong90.it

  thanhlong90.it Admin Support Staff Member

  Bạn click vào nó sẽ hiện ra trang trung gian quảng cáo, đợi 5s rồi kích biểu tượng vàng vàng góc phía trên bên phải là nó nhảy qua trang mediafire, rồi click download nhé!
 9. dannylee

  dannylee Member

  trc down nhanh gọn,h fai load hơn chục lần mới đc :(
 10. luanit

  luanit New Member

  a thanhlong90.it cho e hỏi..sao nút action overflow không hiển thị trên 4.1 mà nó lại hiển thị đc trên 4.4 cả 2 hdh này đều hỗ trợ action overflow mà???

Chia sẻ trang này