Tổng hợp Vấn đề về Fragment trong android

Thảo luận trong 'Thảo luận về lập trình Android' bắt đầu bởi NgocDuy, 15/12/16.

 1. NgocDuy

  NgocDuy New Member

  Lượt xem: 297
  Chào mọi người, mình mới làm android có 1 số thắc mắc mong mọi người giúp đỡ.
  Tình hình là mình có 1 TrainingAdapter chứa file xml sau :
  Mã:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  	android:orientation="vertical"
  	android:layout_width="match_parent"
  	android:layout_height="match_parent"
  	android:background="@color/jv_background"
  	android:weightSum="1">
   
  	<LinearLayout
  		android:orientation="horizontal"
  		android:layout_width="fill_parent"
  		android:layout_height="wrap_content"
  		android:layout_marginTop="10dp">
   
  		<ImageView
  			android:layout_width="32dp"
  			android:layout_height="32dp"
  			android:id="@+id/imageView"
  			android:src="@drawable/user2" />
  		<TextView
  			android:layout_width="10dp"
  			android:layout_height="wrap_content"
  			android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
  			/>
   
  		<TextView
  			android:layout_width="wrap_content"
  			android:layout_height="wrap_content"
  			android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
  			android:hint="Tên UV"
  			android:id="@+id/txtName"
  			android:textColor="@color/list_divider"
  			android:layout_gravity="center_horizontal" />
   
   
  	</LinearLayout>
  	<LinearLayout
  		android:layout_width="match_parent"
  		android:layout_height="wrap_content"
  		android:layout_marginTop="10dp"
  		android:gravity="left"
  		android:orientation="horizontal">
   
  		<Button
  			android:layout_width="wrap_content"
  			android:layout_height="38dp"
  			android:text="Lịch sử"
  			android:textSize="16dp"
  			android:textStyle="bold"
  			android:focusable="false"
  			android:textColor="@color/button_text_color"
  			android:background="@drawable/custom_button_history"
  			android:id="@+id/btnHistory" />
  		<Button
  			android:layout_width="wrap_content"
  			android:layout_height="38dp"
  			android:textColor="@color/button_text_color"
  			android:layout_marginLeft="10dp"
  			android:text="Đánh giá"
  			android:textSize="16dp"
  			android:textStyle="bold"
  			android:focusable="false"
  			android:background="@drawable/custom_button"
  			android:id="@+id/btnTest" />
   
  	</LinearLayout>
  	<LinearLayout
  		android:layout_width="match_parent"
  		android:orientation="horizontal"
  		android:layout_marginTop="10dp"
  		android:layout_height="3dp"
  		android:background="@color/light_gray" />
   
   
  </LinearLayout>
  
  Đây là code trong Adapter


  Mã:
  package vn.jupviec.frontend.android.monitor.app.ui.training;
   
  import android.app.Fragment;
  import android.content.Context;
  import android.content.Intent;
  import android.graphics.drawable.Drawable;
  import android.view.LayoutInflater;
  import android.view.View;
  import android.view.ViewGroup;
  import android.widget.AdapterView;
  import android.widget.ArrayAdapter;
  import android.widget.Button;
  import android.widget.ListView;
  import android.widget.TextView;
  import android.widget.Toast;
   
  import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
   
  import java.util.List;
   
  import butterknife.BindView;
  import butterknife.ButterKnife;
  import vn.jupviec.frontend.android.monitor.app.R;
  import vn.jupviec.frontend.android.monitor.app.domain.training.LeaderDTO;
  import vn.jupviec.frontend.android.monitor.app.domain.training.TrainingDTO;
  import vn.jupviec.frontend.android.monitor.app.domain.training.TrainingYesterdayDTO;
  import vn.jupviec.frontend.android.monitor.app.util.Constants;
  import vn.jupviec.frontend.android.monitor.app.util.Utils;
   
  /**
  * Created by MyPC on 11/10/2016.
  */
  public class TrainingAdapter extends ArrayAdapter<TrainingDTO> {
  	Context context;
  	int resource;
  	ListView listView;
  	List<TrainingDTO> objects;
   
  	private OnFragmentInteractionListener mListener;
  	public TrainingAdapter(Context context, int resource, List<TrainingDTO> objects, Fragment fragment) {
  		super(context, resource, objects);
  		this.context=context;
  		this.resource=resource;
  		this.objects=objects;
  		try {
  			mListener = (OnFragmentInteractionListener) fragment;
  		} catch (ClassCastException e) {
  			throw new ClassCastException(fragment.toString()
  					+ " must implement OnFragmentInteractionListener");
  		}
  	}
   
  	@Override
  	public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
  		ViewHolder holder;
  		LayoutInflater inflater = (LayoutInflater) context
  				.getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
  		View view = inflater.inflate(this.resource,null);
  		holder = new ViewHolder(view);
  		view.setTag(holder);
   
  		final ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); // jackson's objectmapper
  		final TrainingDTO trainingDTO = mapper.convertValue(this.objects.get(position), TrainingDTO.class);
  		final TrainingYesterdayDTO trainingYesterdayDTO = mapper.convertValue(this.objects.get(position), TrainingYesterdayDTO.class);
   
   
  		holder.tvName.setText(trainingDTO.getMaidName());
  		int maidId = trainingDTO.getMaidId();
   
  		holder.btnHistory.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
  			@Override
  			public void onClick(View v) {
  //				showHistory(trainingDTO);
  			}
  		});
  		holder.btnTest.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
  			@Override
  			public void onClick(View v) {
  				showComment(trainingDTO,trainingYesterdayDTO);
  			}
  		});
  		return view;
  	}
   
   
  	private void showComment(TrainingDTO trainingDTO, TrainingYesterdayDTO trainingYesterdayDTO) {
  		Intent intent = new Intent(getContext(),CommentActivity.class);
  		intent.putExtra(Constants.ARG_NAME_DETAIL,trainingDTO);
  		intent.putExtra(Constants.ARG_NAME_DETAIL_YESTERDAY,trainingYesterdayDTO);
  		intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
  		context.startActivity(intent);
  	}
   
  //	private void showHistory(TrainingDTO trainingDTO) {
  //		Intent intent = new Intent(getContext(),CandidateHistoryActivity.class);
  //		intent.putExtra(Constants.ARG_CANDIDATE_HISTORY_DETAIL,trainingDTO);
  //		intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
  //		context.startActivity(intent);
  //	}
   
  	static class ViewHolder {
  		@BindView(R.id.btnHistory) Button btnHistory;
  		@BindView(R.id.btnTest) Button btnTest;
  		@BindView(R.id.txtName) TextView tvName;
   
  		public ViewHolder(View view) {
  			ButterKnife.bind(this, view);
  		}
  	}
  	public interface OnFragmentInteractionListener {
   
  	}
   
  }
  Một FragmentTapNew chứ file xml sau:
  Mã:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  	android:layout_width="match_parent"
  	android:layout_height="match_parent"
  	android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  	android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  	android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  	android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  	android:background="@color/jv_background"
  	android:orientation="vertical" >
   
  	<ListView
  		android:id="@+id/lvToday"
  		android:layout_width="match_parent"
  		android:layout_height="wrap_content"
  		android:divider="#00000000"
  		android:focusable="true">
   
  	</ListView>
   
  </LinearLayout>
  Đây là code trong Fragment


  Và 1 Activity TrainingActivity chứa file xml
  Mã:
  <android.support.v4.app.FragmentTabHost
  	xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  	android:id="@android:id/tabhost"
  	android:layout_width="match_parent"
  	android:layout_height="match_parent" >
   
  	<LinearLayout
  		android:layout_width="match_parent"
  		android:layout_height="match_parent"
  		android:orientation="vertical" >
   
  		<TabWidget
  			android:id="@android:id/tabs"
  			android:layout_width="fill_parent"
  			android:layout_height="wrap_content"
  			android:layout_gravity="bottom"/>
   
  		<FrameLayout
  			android:id="@android:id/tabcontent"
  			android:layout_width="fill_parent"
  			android:layout_height="0dp"
  			android:layout_weight="1" />
  	</LinearLayout>
   
  </android.support.v4.app.FragmentTabHost>
  Code in fragment
  Mã:
  package vn.jupviec.frontend.android.monitor.app.ui.training;
  import android.app.Activity;
  import android.app.Fragment;
  import android.os.Bundle;
  import android.util.Log;
  import android.view.LayoutInflater;
  import android.view.View;
  import android.view.ViewGroup;
  import android.widget.Button;
  import android.widget.ListView;
  import android.widget.Spinner;
  import android.widget.TextView;
  import java.sql.Timestamp;
  import java.util.List;
  import butterknife.BindView;
  import butterknife.ButterKnife;
  import butterknife.Unbinder;
  import retrofit.Callback;
  import retrofit.RetrofitError;
  import retrofit.client.Response;
  import vn.jupviec.frontend.android.monitor.app.R;
  import vn.jupviec.frontend.android.monitor.app.domain.ResultDTO;
  import vn.jupviec.frontend.android.monitor.app.domain.training.CandidateService;
  import vn.jupviec.frontend.android.monitor.app.domain.training.TrainingYesterdayDTO;
  import vn.jupviec.frontend.android.monitor.app.util.Constants;
  import vn.jupviec.frontend.android.monitor.app.ui.training.TrainingAdapter;
   
  /**
  * Created by Windows 10 Gamer on 09/12/2016.
  */
  public class FragmentTapNew extends Fragment{
  private static final String TAG = FragmentTapNew.class.getSimpleName();
  Activity myContext= null;
  @BindView(R.id.lvToday) ListView lvToday;
  private Unbinder unbinder;
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  }
  @Override
  public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {
  View v = inflater.inflate(R.layout.activity_candidate_training, container, false);
  unbinder = ButterKnife.bind(this, v);
  yesterday();
  return v;
  }
  public void yesterday() {
  String s = "a";
  CandidateService.getApiDummyClient(getActivity().getApplicationContext()).getCandidateYesterday(
  s,
  Constants.TRAINING,
  new Callback<ResultDTO>() {
  @Override
  public void success(ResultDTO resultDTO, Response response) {
  List<TrainingYesterdayDTO> trainingYesterdayDTOs = (List<TrainingYesterdayDTO>) resultDTO.getData();
  if (trainingYesterdayDTOs.size() == 0) {
  TextView textView = new TextView(getActivity().getApplicationContext());
  textView.setText(getString(R.string.msg_no_candidate_found));
  return;
  }
  lvToday.setAdapter(new TrainingYesterdayAdapter(getActivity().getApplicationContext(), R.layout.candidate_item, trainingYesterdayDTOs,FragmentTapNew.this));
  }
  @Override
  public void failure(RetrofitError error) {
  Log.e(TAG, "JV-ERROR: " + error.getMessage());
  Log.e(TAG, "JV-ERROR: " + error.getSuccessType());
  }
  });
  }
  @Override public void onDestroyView() {
  super.onDestroyView();
  unbinder.unbind();
  }
  // @Override
  // public void onAttach(Activity activity) {
  // myContext = activity;
  // super.onAttach(activity);
  // try {
  // mListener = (TrainingAdapter.OnFragmentInteractionListener) activity;
  // } catch (ClassCastException e) {
  // throw new ClassCastException(activity.toString()
  // + " must implement OnFragmentInteractionListener");
  // }
  // }
  }
  Đây là code trong Activity
  Mã:
  package vn.jupviec.frontend.android.monitor.app.ui.training;
   
  import android.app.FragmentTransaction;
  import android.os.Bundle;
   
   
  import android.support.v4.app.FragmentActivity;
  import android.support.v4.app.FragmentTabHost;
   
   
  import vn.jupviec.frontend.android.monitor.app.R;
   
  /**
  * Created by Windows 10 Gamer on 09/12/2016.
  */
   
  public class TrainingActivity extends FragmentActivity {
  	private FragmentTabHost mTabHost;
   
  	@Override
  	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  		super.onCreate(savedInstanceState);
   
  		setContentView(R.layout.activity_main);
  		mTabHost = (FragmentTabHost) findViewById(android.R.id.tabhost);
  		mTabHost.setup(this, getSupportFragmentManager(), android.R.id.tabcontent);
  		mTabHost.addTab(
  				mTabHost.newTabSpec("Ư.V.MỚI").setIndicator("Ư.V.MỚI", null),
  				FragmentTapNew.class, null);
  		mTabHost.addTab(
  				mTabHost.newTabSpec("Ư.V.ĐANG ĐT").setIndicator("Ư.V.ĐANG ĐT", null),
  				FragmentTabYesterday.class, null);
  		mTabHost.addTab(
  				mTabHost.newTabSpec("Ư.V.ĐÃ ĐT").setIndicator("Ư.V.ĐÃ ĐT", null),
  				FragmentTabAll.class, null);
  	}
  }
  
  Khi run project FragmentTapNew sẽ được add vào TrainingActivity . FragmentTapNew sẽ được nạp dữ liệu từ TrainingAdapter. Nhưng bây h khi đã load được dữ liệu lên TrainingActivity, mình muốn khi trên Activity người dùng bấm button btnTest mà button này nằm trên TrainingAdapter thì sẽ chuyển sang Activity mới nhưng mình chưa biết phải làm thế nào để gọi được đến button này ạ mình tham khảo thì được biết phải viết interface để gọi nhưng chưa biết làm thế nào ? mong mọi người giúp đỡ.

  Thanks

Chia sẻ trang này