Tổng hợp Phóng to thu nhỏ ImageView trong ứng dụng Android

Thảo luận trong 'Android nâng cao' bắt đầu bởi thanhlong90.it, 1/11/13.

 1. thanhlong90.it

  thanhlong90.it Admin Support

  Lượt xem: 21,775
  Trên một số website, khi click vào một hình ảnh, thì hình đó sẽ phóng to ra chính giữa màn hình cho người dùng có thể quan sát rõ ràng hơn về bức ảnh này bằng cách sử dụng các lệnh javascript. Và tất nhiên trên android hoàn toàn cũng có thể làm được một công việc như thế. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé

  1) Source code demo lập trình android:
  - Click vào đây để download source code demo

  2) Giới thiệu thêm về Zoom Image:
  - Zoom Image là gì? Đơn giản là nó phóng to một hình ảnh cụ thể nào đó lên toàn bộ màn hình hiển thị và ngược lại là thu nhỏ nó về vị trí cũ.
  - Lợi ích của việc Zoom Image: việc phóng to sẽ giúp người dùng xem rõ chi tiết một hình nào đó mà người dùng mong muốn.

  3) Video hướng dẫn:


  4) Hướng dẫn code:
  - res/values/strings.xml
  PHP:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <resources>
   
      <string name="parsed_data">http://android.vn\nHướng dẫn bởi thanhlong90.it</string>
      <string name="app_name">DemoAndroidZoomImage</string>
      <string name="action_settings">Settings</string>
      <string name="hello_world">Hello world!</string>
   
  </resources>
  - activity_main.xml
  PHP:
  <FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
      
  android:id="@+id/container"
      
  android:layout_width="match_parent"
      
  android:layout_height="match_parent" >
   
      <
  LinearLayout
          android
  :layout_width="match_parent"
          
  android:layout_height="wrap_content"
          
  android:orientation="vertical"
          
  android:padding="16dp" >
   
          <
  TextView
              android
  :layout_width="match_parent"
              
  android:layout_height="wrap_content"
              
  android:layout_marginTop="5dp"
              
  android:gravity="center"
              
  android:text="@string/parsed_data"
              
  android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
              
  android:textStyle="bold" />
   
          <
  LinearLayout
              android
  :layout_width="wrap_content"
              
  android:layout_height="wrap_content"
              
  android:layout_marginTop="16dp"
              
  android:orientation="horizontal" >
   
              <
  thanhlong90.it.demoandroidzoomimage.TouchHighlightImageButton
                  android
  :id="@+id/thumb_button_1"
                  
  android:layout_width="100dp"
                  
  android:layout_height="75dp"
                  
  android:layout_marginRight="1dp"
                  
  android:contentDescription="@string/app_name"
                  
  android:scaleType="centerCrop"
                  
  android:src="@drawable/thumb1" />
   
              <
  thanhlong90.it.demoandroidzoomimage.TouchHighlightImageButton
                  android
  :id="@+id/thumb_button_2"
                  
  android:layout_width="100dp"
                  
  android:layout_height="75dp"
                  
  android:contentDescription="@string/app_name"
                  
  android:scaleType="centerCrop"
                  
  android:src="@drawable/thumb2" />
          </
  LinearLayout>
      </
  LinearLayout>
   
      <
  ImageView
          android
  :id="@+id/expanded_image"
          
  android:layout_width="match_parent"
          
  android:layout_height="match_parent"
          
  android:contentDescription="@string/app_name"
          
  android:visibility="invisible" />
   
  </
  FrameLayout>
  - TouchHighlightImageButton.java
  PHP:
  package com.example.android.animationsdemo;
   
  import android.content.Context;
  import android.content.res.TypedArray;
  import android.graphics.Canvas;
  import android.graphics.Rect;
  import android.graphics.drawable.Drawable;
  import android.util.AttributeSet;
  import android.widget.ImageButton;
   
  public class 
  TouchHighlightImageButton extends ImageButton {
      private 
  Drawable mForegroundDrawable;
   
      private 
  Rect mCachedBounds = new Rect();
   
      public 
  TouchHighlightImageButton(Context context) {
          
  super(context);
          
  init();
      }
   
      public 
  TouchHighlightImageButton(Context contextAttributeSet attrs) {
          
  super(contextattrs);
          
  init();
      }
   
      public 
  TouchHighlightImageButton(Context contextAttributeSet attrsint defStyle) {
          
  super(contextattrsdefStyle);
          
  init();
      }
   
      private 
  void init() {
          
  setBackgroundColor(0);
          
  setPadding(0000);
   
          
  // Retrieve the drawable resource assigned to the android.R.attr.selectableItemBackground
          // theme attribute from the current theme.
          
  TypedArray a getContext().obtainStyledAttributes(new int[]{android.R.attr.selectableItemBackground});
          
  mForegroundDrawable a.getDrawable(0);
          
  mForegroundDrawable.setCallback(this);
          
  a.recycle();
      }
   
      @
  Override
      
  protected void drawableStateChanged() {
          
  super.drawableStateChanged();
   
          
  // Update the state of the highlight drawable to match
          // the state of the button.
          
  if (mForegroundDrawable.isStateful()) {
              
  mForegroundDrawable.setState(getDrawableState());
          }
   
          
  // Trigger a redraw.
          
  invalidate();
      }
   
      @
  Override
      
  protected void onDraw(Canvas canvas) {
          
  // First draw the image.
          
  super.onDraw(canvas);
   
          
  // Then draw the highlight on top of it. If the button is neither focused
          // nor pressed, the drawable will be transparent, so just the image
          // will be drawn.
          
  mForegroundDrawable.setBounds(mCachedBounds);
          
  mForegroundDrawable.draw(canvas);
      }
   
      @
  Override
      
  protected void onSizeChanged(int wint hint oldwint oldh) {
          
  super.onSizeChanged(wholdwoldh);
   
          
  // Cache the view bounds.
          
  mCachedBounds.set(00wh);
      }
  }
  - MainActivity.java
  PHP:
  package thanhlong90.it.demoandroidzoomimage;
   
  import android.os.Bundle;
  import android.animation.Animator;
  import android.animation.AnimatorListenerAdapter;
  import android.animation.AnimatorSet;
  import android.animation.ObjectAnimator;
  import android.app.Activity;
  import android.content.Intent;
  import android.graphics.Point;
  import android.graphics.Rect;
  import android.support.v4.app.NavUtils;
  import android.view.MenuItem;
  import android.view.View;
  import android.view.animation.DecelerateInterpolator;
  import android.widget.ImageView;
   
  public class 
  MainActivity extends Activity {
      private 
  Animator mCurrentAnimator;
      private 
  int mShortAnimationDuration;
   
      @
  Override
      
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
          
  super.onCreate(savedInstanceState);
          
  setContentView(R.layout.activity_main);
   
          final 
  View thumb1View findViewById(R.id.thumb_button_1);
          
  thumb1View.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
              @
  Override
              
  public void onClick(View view) {
                  
  zoomImageFromThumb(thumb1ViewR.drawable.image1);
              }
          });
   
          final 
  View thumb2View findViewById(R.id.thumb_button_2);
          
  thumb2View.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
              @
  Override
              
  public void onClick(View view) {
                  
  zoomImageFromThumb(thumb2ViewR.drawable.image2);
              }
          });
   
          
  mShortAnimationDuration getResources().getInteger(android.R.integer.config_shortAnimTime);
      }
   
      @
  Override
      
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
          switch (
  item.getItemId()) {
          case 
  android.R.id.home:
              
  NavUtils.navigateUpTo(this, new Intent(thisMainActivity.class));
              return 
  true;
          }
          return 
  super.onOptionsItemSelected(item);
      }
   
      private 
  void zoomImageFromThumb(final View thumbViewint imageResId) {
          if (
  mCurrentAnimator != null) {
              
  mCurrentAnimator.cancel();
          }
   
          final 
  ImageView expandedImageView = (ImageViewfindViewById(R.id.expanded_image);
          
  expandedImageView.setImageResource(imageResId);
          final 
  Rect startBounds = new Rect();
          final 
  Rect finalBounds = new Rect();
          final 
  Point globalOffset = new Point();
          
  thumbView.getGlobalVisibleRect(startBounds);
          
  findViewById(R.id.container).getGlobalVisibleRect(finalBoundsglobalOffset);
          
  startBounds.offset(-globalOffset.x, -globalOffset.y);
          
  finalBounds.offset(-globalOffset.x, -globalOffset.y);
          
  float startScale;
          if ((float) 
  finalBounds.width() / finalBounds.height() > (float) startBounds.width() / startBounds.height()) {
              
  startScale = (float) startBounds.height() / finalBounds.height();
              
  float startWidth startScale finalBounds.width();
              
  float deltaWidth = (startWidth startBounds.width()) / 2;
              
  startBounds.left -= deltaWidth;
              
  startBounds.right += deltaWidth;
          } else {
              
  startScale = (float) startBounds.width() / finalBounds.width();
              
  float startHeight startScale finalBounds.height();
              
  float deltaHeight = (startHeight startBounds.height()) / 2;
              
  startBounds.top -= deltaHeight;
              
  startBounds.bottom += deltaHeight;
          }
   
          
  thumbView.setAlpha(0f);
          
  expandedImageView.setVisibility(View.VISIBLE);
   
          
  expandedImageView.setPivotX(0f);
          
  expandedImageView.setPivotY(0f);
   
          
  AnimatorSet set = new AnimatorSet();
          
  set.play(ObjectAnimator.ofFloat(expandedImageViewView.XstartBounds.leftfinalBounds.left))
                  .
  with(ObjectAnimator.ofFloat(expandedImageViewView.YstartBounds.topfinalBounds.top))
                  .
  with(ObjectAnimator.ofFloat(expandedImageViewView.SCALE_XstartScale1f))
                  .
  with(ObjectAnimator.ofFloat(expandedImageViewView.SCALE_YstartScale1f));
          
  set.setDuration(mShortAnimationDuration);
          
  set.setInterpolator(new DecelerateInterpolator());
          
  set.addListener(new AnimatorListenerAdapter() {
              @
  Override
              
  public void onAnimationEnd(Animator animation) {
                  
  mCurrentAnimator null;
              }
   
              @
  Override
              
  public void onAnimationCancel(Animator animation) {
                  
  mCurrentAnimator null;
              }
          });
          
  set.start();
          
  mCurrentAnimator set;
   
          final 
  float startScaleFinal startScale;
          
  expandedImageView.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
              @
  Override
              
  public void onClick(View view) {
                  if (
  mCurrentAnimator != null) {
                      
  mCurrentAnimator.cancel();
                  }
   
                  
  AnimatorSet set = new AnimatorSet();
                  
  set.play(ObjectAnimator.ofFloat(expandedImageViewView.X,startBounds.left))
                          .
  with(ObjectAnimator.ofFloat(expandedImageViewView.YstartBounds.top))
                          .
  with(ObjectAnimator.ofFloat(expandedImageViewView.SCALE_XstartScaleFinal))
                          .
  with(ObjectAnimator.ofFloat(expandedImageViewView.SCALE_YstartScaleFinal));
                  
  set.setDuration(mShortAnimationDuration);
                  
  set.setInterpolator(new DecelerateInterpolator());
                  
  set.addListener(new AnimatorListenerAdapter() {
                      @
  Override
                      
  public void onAnimationEnd(Animator animation) {
                          
  thumbView.setAlpha(1f);
                          
  expandedImageView.setVisibility(View.GONE);
                          
  mCurrentAnimator null;
                      }
   
                      @
  Override
                      
  public void onAnimationCancel(Animator animation) {
                          
  thumbView.setAlpha(1f);
                          
  expandedImageView.setVisibility(View.GONE);
                          
  mCurrentAnimator null;
                      }
                  });
                  
  set.start();
                  
  mCurrentAnimator set;
              }
          });
      }
  }
  5) Hình ảnh kết quả demo:
  device-2013-11-01-142922

  Bài viết đăng lên diễn đàn khác vui lòng ghi rõ nguồn: Android.vn
  Pass giải nén: http://android.vn
  Support:
  - Skype: thanhlong90.it.support
  - Gmail: thanhlong90.it@gmail.com
  Chúc các bạn thành công!
  image, view, zoom, zoom view, Fragment, Activity, thanhlong90.it, demo, tutorial, hướng dẫn
  dannylee, thanhcongTiasangmoi92 thích bài này.
 2. nqteo110

  nqteo110 Con cò

  Anh Long viết chú thích với. Bài viết hơi khó hiểu wá

Chia sẻ trang này