Basic Lesson 5: Customize Listview

Thảo luận trong 'Khóa học lập trình Android' bắt đầu bởi Nem, 10/4/13.

 1. Nem

  Nem Moderator

  Lượt xem: 9,954
  Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn customize một view thuộc nhóm List như: ListView và ExpandableListView bằng cách sử dụng các ArrayAdapter và dùng Cursor.

  ListView


  ListView using ArrayAdapter

  Giả sử bây giờ ListView của bạn sẽ dùng để hiển thị danh sách các người bạn và trạng thái của họ.nên mỗi item của ListView lúc này sẽ phải hiển thị nhiều hơn 1 thông tin. nên việc sử dụng "android.R.layout.simple_list_item_1" chắc là không đc rồi. vì "android.R.layout.simple_list_item_1" sẽ chỉ cho hiện 1 thông tin trên một dòng Text. Ở hướng dẫn sau đây tôi sẽ tùy chỉnh để mỗi item của ListView sẽ hiện lên 3 thông tin (Tên - String, Trạng Thái - String, và accept - boolean) các đối tượng của lớp Friend.
  • Lớp Friend được mô tả như sau:
  PHP:
  package com.namnd.gingerbread;
   
  import java.io.Serializable;
   
  public class 
  Friend implements Serializable{
      private 
  String nickName;
      private 
  String status;
      private 
  boolean checked;
      public 
  Friend(String nickName){
          
  this.nickName nickName;
          
  this.setChecked(false);
      }
      public 
  String getNickName(){
          return 
  this.nickName;
      }
      public 
  void setStatus(String status) {
          
  this.status status;
      }
      public 
  String getStatus() {
          return 
  this.status;
      }
      public 
  void setChecked(boolean checked) {
          
  this.checked checked;
      }
      public 
  boolean isChecked() {
          return 
  this.checked;
      }
      @
  Override
      
  public boolean equals(Object o) {
          
  // TODO Auto-generated method stub
          
  if(instanceof Friend) {
              
  Friend f = (Friend)o;
              return 
  this.nickName.equalsIgnoreCase(f.getNickName());
          }
          return 
  false;
      }
      @
  Override
      
  public int hashCode() {
          
  // TODO Auto-generated method stub
          
  return this.nickName.hashCode();
      }
  }
  • Sửa file main.xml như sau:
  PHP:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="fill_parent">
    <ListView
          android:id="@+id/listfriend"
          android:layout_width="fill_parent"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:scrollbars="vertical"
      />
  </LinearLayout>
  • trong res/layout ta thêm 1 file tên là listview.xml với nội dung sau:
  PHP:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content">
    <CheckBox
    android:id="@+id/_check_nick"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text=""
    android:paddingTop="20px"
    android:paddingRight="10px"
    />
    <LinearLayout
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation ="vertical"
    >
    <TextView
            android:id="@+id/_nickname"
            android:textSize = "15px"
            android:layout_width="fill_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:lines="1"
            android:textStyle="bold"
            android:textColor="#ff0099"
    />
    <TextView
            android:id="@+id/_status"
            android:textSize="13px"
            android:layout_width="fill_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:lines="1"
            android:textColor="#99ff00"
    />
    </LinearLayout>
  </LinearLayout>
  • file listview.xml sẽ tạo ra giao diện cách bố trí cho 1 item của ListView
  Thêm lớp CustomViewFriend trong package com.namnd.gingerbread ở trên. lớp này dùng để load giao diện trong file listview.xml nội dung như sau:
  PHP:
  package com.namnd.gingerbread;
   
  import android.content.Context;
  import android.view.LayoutInflater;
  import android.widget.CheckBox;
  import android.widget.LinearLayout;
  import android.widget.TextView;
   
  public class 
  CustomViewFriend extends LinearLayout {
      
  CheckBox checkBox;
      
  TextView tvNickName;
      
  TextView tvStatus;
      
  Context context;
      public 
  CustomViewFriend(Context context) {
          
  super(context);
          
  // TODO Auto-generated constructor stub
          // su dung LayoutInflater de gan giao dien trong listview.xml
          
  this.context context;
          
  LayoutInflater li = (LayoutInflater)this.getContext()
          .
  getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
          
  li.inflate(R.layout.listviewthis,true);
   
          
  checkBox = (CheckBox)findViewById(R.id._check_nick);
          
  tvNickName= (TextView)findViewById(R.id._nickname);
          
  tvStatus = (TextView)findViewById(R.id._status);
      }
  }
  • CustomViewFriend của chúng ta ở đây khá đơn giản, đó là 1 LinearLayout chứa 2 thành phần: 1 CheckBox và 1 LinearLayout khác gồm 2 TextView để hiển thị nickName và status. Sau đó ta thêm 1 lớp có tên ListFriendAdapter cũng trong package trên, lớp này kế thừa từ lớp ArrayAdapter. ListFriendAdapter sẽ được sử dụng thay thế cho ArrayAdapter để bind với ListView. Thông thường ArrayAdapter chỉ cho hiển thị String bằng TextView, nhưng với việc kế thừa và override phương thức getView, ta có thể định nghĩa lại hiển thị cho các thành phần của ListView.
  PHP:
  package com.namnd.gingerbread;
   
  import java.util.ArrayList;
  import android.content.Context;
  import android.view.View;
  import android.view.ViewGroup;
  import android.widget.ArrayAdapter;
  import android.widget.CheckBox;
  import android.widget.TextView;
   
  public class 
  ListFriendAdapter extends ArrayAdapter<Friend>{
      
  ArrayList<Friend> array;
      
  int resource;
      
  CheckBox check;
      
  TextView tvNickName;
      
  TextView tvStatus;
      
  Context context;
      
  Friend friend;
   
      public 
  ListFriendAdapter(Context contextint textViewResourceId,ArrayList<Friend> array) {
          
  super(contexttextViewResourceId,array);
          
  // TODO Auto-generated constructor stub
   
          
  this.context context;
          
  this.resource textViewResourceId;
          
  this.array = array;
      }
      
  //Phương thức xác định View mà Adapter hiển thị, ở đây chính là CustomViewFriend
      
  public View getView(int positionView convertViewViewGroup parent){
          
  View friendView convertView;
          if(
  friendView ==null ){
              
  friendView = new CustomViewFriend(getContext());
          }
          
  friend = array.get(position);
          if(
  friend !=null){
              
  tvNickName = ((CustomViewFriend)friendView).tvNickName;
              
  tvStatus = ((CustomViewFriend)friendView).tvStatus;
              
  check =((CustomViewFriend)friendView).checkBox;
              
  // lay doi tuong friend va dua ra UI
              
  tvNickName.setText(friend.getNickName());
              
  tvStatus.setText(friend.getStatus());
              
  check.setChecked(friend.isChecked());
          }
          return 
  friendView;
      }
   
  }
  Và việc cuối cùng cần làm là viết lại Activity. Tới ListDemo.java (extends Activity) và chỉnh sửa theo nội dung sau:
  PHP:
  package com.namnd.gingerbread;
   
  import java.util.ArrayList;
   
  import android.app.Activity;
  import android.app.ProgressDialog;
  import android.content.SharedPreferences;
  import android.os.Bundle;
  import android.view.Menu;
  import android.view.MenuItem;
  import android.widget.ListView;
   
  public class 
  ListDemo extends Activity {
   
      private static final 
  int LOGOUT Menu.FIRST;
      private static final 
  int CHANGE Menu.FIRST+2;
      private static final 
  int EXIT = Menu.FIRST+6;
      private static final 
  int ABOUT Menu.FIRST+4;
   
          
  ArrayList<Friend> array;
      
  ListFriendAdapter arrayAdapter;
      
  ListView list;
      public 
  void onCreate(Bundle savedInstanceState){
          
  super.onCreate(savedInstanceState);
          
  setContentView(R.layout.main);       
          list = (
  ListView)findViewById(R.id.listfriend);
          array = new 
  ArrayList<Friend>();
          
  arrayAdapter = new ListFriendAdapter(thisR.layout.listview, array);
   
          list.
  setAdapter(arrayAdapter);
          
  Friend f = new Friend("namd");
          
  f.setStatus("Có ai thích tắm nước mắm không?");
          
  f.setChecked(true);
          
  this.addNick(f);
          
  this.addNickf= new Friend("MungTV"));
          
  this.addNick(new Friend("TuyenHL"));
          
  f.setStatus("nước mắm thơm quá đi mất");
          
  this.addNick(= new Friend("QuangLH"));
          
  f.setStatus("được tắm nước mắm thật sảng khoái quá đi mất! :D");
          
  f.setChecked(true);
          
  this.addNick(= new Friend("TuanPV"));
          
  f.setStatus("miễn bàn, tuy thích nhưng chắc không được");   
      }
      
  // tao Option Menu
      
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu){
          
  super.onCreateOptionsMenu(menu);
          
  menu.add(0,LOGOUT,0,"LogOut").setIcon(android.R.drawable.ic_menu_revert);
          
  menu.add(0,CHANGE,0,"Change Password").setIcon(android.R.drawable.ic_menu_edit);
          
  menu.add(0,ABOUT,0,"About").setIcon(android.R.drawable.ic_menu_info_details);
          
  menu.add(0,EXIT,0,"Exit").setIcon(android.R.drawable.ic_menu_close_clear_cancel);
          return 
  true;
      }
          
  // xu ly cac su kien cho menu
      
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item){
   
          return 
  true;
      }
   
      public 
  void addNick(Friend friend){
          array.
  add(0,friend);
          
  arrayAdapter.notifyDataSetChanged();
      }
  }
  Các bạn có thể lưu ý là thay vì sử dụng ArrayList<String> như trước mình đã thay bằng ArrayList<Friend> và trong khởi tạo đối tượng arrayAdapter thì đối số thứ 2 là R.layout.listview thay vì android.R.layout.simple_list_item_1, nghĩa là chúng ta đã sử dụng layout do mình tự tạo thay vì layout Android cung cấp sẵn cho hiển thị các thành phần của ListView. Kết quả khi chương trình chạy như sau:
  Android-less-5-1
  listview, custom listview, android, arrayadapter
  nhatchimai111, PhongBV, quynhcoi1653 others thích bài này.
 2. Vũ Duy Hoàng

  Vũ Duy Hoàng New Member

  thank anh bài viết rất bổ ích!
 3. hakoo4568

  hakoo4568 New Member

  hướng dẫn rất chi tiết ! cám ơn bạn vì bài viết !
 4. HaiHack

  HaiHack Member

  ListView của mình có CheckBox hoặc RadioButton, mỗi lần scrolling lên xuống là nó lại gọi lại làm getView làm mất trạng thái của nó, khắc phục kiểu gì bây giờ :rolleyes:
  Nếu đc xin demo Nem
 5. viet55pm

  viet55pm New Member

  Quá hay :)
 6. quocdai

  quocdai New Member

  hi ban, giờ mình thêm một cái button vào listview. Mỗi lần click thì thì thực hiện hàm RemoveNick(friend) thì truyền sự kiện kiểu gì nhỉ?
 7. quocdai

  quocdai New Member

  hi ban, giờ mình thêm một cái button vào listview. Mỗi lần click thì thì thực hiện hàm RemoveNick(friend) thì truyền sự kiện kiểu gì nhỉ?
 8. phuongvv0606

  phuongvv0606 New Member

  Bác ơi em muốn có sự kiện onclick ở trong listview này thì làm thế nào bác giúp em với ạg
 9. brucelee

  brucelee New Member

  PHP:
  Bạn lưu lại trạng thái của các CheckBox đó bằng cách tạo một mảng
  số nguyên int 
  [] arr có số phần tử bằng số lượng CheckBox Ban
  đầu cho các phần tử của mảng 
  =0
  Bắt sự kiện cho CheckBox 
  ,nếu CheckBox thứ position đang được check
  thì cho arr
  [position]=1,nếu CheckBox thứ position không được check
  thì cho arr
  [position]=0
      
  if(checkbox.isCheck){
           
  arr[position]=1;
      } else{
           
  arr[position]=0;
      }
  Trong hàm getView() bạn setChecked cho CheckBox thứ position như sau:
      if(
  arr[position]=1){
           
  checkbox.setChecked(true);
      } else{
           
  checkbox.setChecked(false);
      }

Chia sẻ trang này