Khóa học free Bài 33: Đọc ghi file theo Object trong Java

Thảo luận trong 'Java cơ bản' bắt đầu bởi Tiasangmoi92, 22/8/13.

 1. Tiasangmoi92

  Tiasangmoi92 Super Moderator

  Lượt xem: 33,001
  /* Bài viết thuộc loạt bài hướng dẫn trong "Khóa Học Lập Trình Java Miễn Phí"
  trên diễn đàn Android.Vn, bạn có thể vào đây đọc

  để hiểu hơn về khóa học và tham gia ngay cùng mọi người;) */

  serialization
  - Đặt 1 tình huống thực tế: khi ta muốn quản lý 1 danh sách sinh viên, tất nhiên sẽ là 1 dãy rất nhiều đối tượng, mỗi đối tượng sinh viên lại có nhiều thuộc tính: tên, tuổi, điểm, .v..v.. và chúng ta cần lưu toàn bộ thông tin này vào file, ngoài ra còn phải xử lý, chỉnh sửa thông tin nếu cần. Như vậy, nếu sử dụng kiến thức ở những bài trước làm điều này thì là rất khó khăn. Nhưng với phần kiến thức ở bài này thì điều đó lại trở lên cực kỳ dễ dàng. Cụ thể ở bài tập giống như tình huống giả thiết trên, chúng ta sẽ sử dụng kiểu đọc ghi object để thao thác, lưu trữ từng đối tượng lên file!

  - Mình sẽ viết 2 ví dụ cụ thể, với các mức độ khác nhau,từ đơn giản nhất. Nếu bạn thấy khó hiểu chỗ nào có thể bình luận phía dưới. Mọi người cùng trao đổi.

  **Chú ý: Để đọc ghi theo Object trong Java thì tại class Object đó ta cần đặt giao tiếp java.io.Serializable (implements Serializable)

  Ví dụ 1: Đọc ghi 1 đối tượng lên file theo từng object:
  - Khai báo 1 class SinhVien gồm 2 thuộc tính họ tên, tuổi. Tạo 1 đối tượng cụ thể sinh viên a sau đó
  gán thông tin cho sinh viên a rồi ghi đối tượng a này xuống file "E:\\sinhvien.dat"
  - Mở file trên ra. Đọc file đó theo kiểu object để lấy đối tượng đó ra, (cần ép kiểu về kiểu dữ liệu của đối tượng), rồi gán nó vào đối tượng a1. In ra màn hình thông tin đối tượng a1. Code như sau:

  PHP:
  package javaandroidvn;
   
  import java.io.FileInputStream;
  import java.io.FileOutputStream;
  import java.io.IOException;
  import java.io.ObjectInputStream;
  import java.io.ObjectOutputStream;
  import java.io.Serializable;
   
  class 
  SinhVien implements Serializable {
      public 
  String hoTen;
      public 
  int tuoi;
  }
   
  public class 
  JavaAndroidVn {
   
      public static 
  void main(String[] argsthrows IOException {
          
  SinhVien a = new SinhVien();
          
  a.hoTen "Vũ Văn Tường";
          
  a.tuoi 21;
   
          try {
              
  FileOutputStream f = new FileOutputStream("E:\\sinhvien.dat");
              
  ObjectOutputStream oOT = new ObjectOutputStream(f); // Sử dụng để ghi file theo từng Object
              
  oOT.writeObject(a); // Ghi  Object là đối tượng a xuống file
              
  oOT.close();
              
  f.close();
          } catch (
  IOException e) {
              
  System.out.println("Có lỗi xảy ra!");
          }
   
          
  SinhVien a1 = new SinhVien(); //Tạo đối tượng a1 mới, để phía dưới gán bằng đối tượng ta lấy được ra từ file
   
          
  try {
              
  FileInputStream f = new FileInputStream("E:\\sinhvien.dat");
              
  ObjectInputStream oIT = new ObjectInputStream(f); // Sử dụng để đọc file theo từng Object
              
  a1 = (SinhVienoIT.readObject(); //Đọc Object đầu tiên ép kiểu về kiểu SinhVien sau đó gán bằng đối tượng a1
              
  oIT.close();
              
  f.close();
          } catch (
  IOException io) {
              
  System.out.println("Có lỗi xảy ra!");
          } catch (
  ClassNotFoundException ex) {
              
  System.out.println("Không tìm thấy class");
          }
      
          
  System.out.println("Thông tin sinh vien a1 đọc ra là: \nTên: "+a1.hoTen+"\nTuổi: "+a1.tuoi);
      }
  }
  Ví dụ 2: Đọc ghi 2 đối tượng lên file theo từng object. Các thuộc tính bài này để private:
  (Qua ví dụ này, và kết hợp bài sau, mình sẽ giới thiệu cách đọc ghi 1 danh sách các đối tượng lên file, giúp việc quản lý danh sách các đối tượng dễ dàng hơn!)
  PHP:
  package javaandroidvn;
   
  import java.io.FileInputStream;
  import java.io.FileOutputStream;
  import java.io.IOException;
  import java.io.ObjectInputStream;
  import java.io.ObjectOutputStream;
  import java.io.Serializable;
   
  class 
  SinhVien implements Serializable {
   
      private 
  String hoTen;
      private 
  int tuoi;
   
      public 
  String getHoTen() {
          return 
  hoTen;
      }
   
      public 
  void setHoTen(String hoTen) {
          
  this.hoTen hoTen;
      }
   
      public 
  int getTuoi() {
          return 
  tuoi;
      }
   
      public 
  void setTuoi(int tuoi) {
          
  this.tuoi tuoi;
      }
  }
   
  public class 
  JavaAndroidVn {
   
      public static 
  void main(String[] argsthrows IOException {
          
  SinhVien a = new SinhVien();
          
  a.setHoTen("Vũ Văn T");
          
  a.setTuoi(21);
          
  SinhVien b = new SinhVien();
          
  b.setHoTen("Nguyễn Văn A");
          
  b.setTuoi(22);
   
          try {
              
  FileOutputStream f = new FileOutputStream("E:\\sinhvien.dat");
              
  ObjectOutputStream oOT = new ObjectOutputStream(f); // Sử dụng để ghi file theo từng Object
              
  oOT.writeObject(a); // Ghi  Object là đối tượng a xuống file
              
  oOT.writeObject(b);
              
  oOT.close();
              
  f.close();
          } catch (
  IOException e) {
              
  System.out.println("Có lỗi xảy ra!");
          }
   
          
  SinhVien a1 = new SinhVien(); //Tạo đối tượng a1 mới, để phía dưới gán bằng đối tượng ta lấy được ra từ file
          
  SinhVien b1 = new SinhVien(); //Tạo đối tượng b1 mới, để phía dưới gán bằng đối tượng ta lấy được ra từ file
          
  try {
              
  FileInputStream f = new FileInputStream("E:\\sinhvien.dat");
              
  ObjectInputStream oIT = new ObjectInputStream(f); // Sử dụng để đọc file theo từng Object
              
  a1 = (SinhVienoIT.readObject(); //Đọc Object đầu tiên ép kiểu về kiểu SinhVien sau đó gán bằng đối tượng a1
              
  b1 = (SinhVienoIT.readObject(); //Đọc Object tiếp theo, ép kiểu về kiểu SinhVien sau đó gán bằng đối tượng b1
              
  oIT.close();
              
  f.close();
          } catch (
  IOException io) {
              
  System.out.println("Có lỗi xảy ra!");
          } catch (
  ClassNotFoundException ex) {
              
  System.out.println("Không tìm thấy class");
          }
   
          
  System.out.println("Thông tin sinh vien a1 đọc ra là: \nTên: " a1.getHoTen() + "\nTuổi: " a1.getTuoi());
          
  System.out.println("Thông tin sinh vien b1 đọc ra là: \nTên: " b1.getHoTen() + "\nTuổi: " b1.getTuoi());
      }
  }
  [​IMG]

  Bài tập về nhà::D
  Class thẻ thư viện có các thuộc tính: mã thẻ, tên sinh viên, số sách mượn. Tạo ra 3 đối tượng thẻ thư viện, gán giá trị nhập vào từ bàn phím. Ghi lại thông tin 3 đối tượng này xuống file theo kiểu object rồi đọc file đó, đọc dữ liệu các đối tượng từ trong file vừa ghi, in ra màn hình!

  (Chú ý: Các bạn nên tự giác làm bài tập, hoàn thiện rồi đăng lên, các bài bạn đã làm, nên để code trong thẻ code - chọn thẻ PHP cho rõ ràng và để ẩn code trong thẻ ẩn spoiler, để khi click vào mới hiện code lên , trước khi thử sức tự làm, bạn không nên nhìn code của các bạn khác đã đăng nhé;))

  [​IMG]

  My Facebook: https://www.facebook.com/tiasangmoi

  Bài viết đăng lên diễn đàn khác vui lòng ghi rõ nguồn: Android.Vn
  object java, đọc ghi file kiểu object java, ghi file kiểu object, đọc file kiểu object, khóa học java, khóa học java online
  vinatoonVjrus.HT thích bài này.
 2. dienlh93

  dienlh93 New Member

  thank rất nhiều! thất sự về mấy cái nhập file trong C và C++ rất khó hiểu và mình đã ko học được! nhưng sang java cũng ko nghĩ là nó sẽ đơn giản hơn!
  NHATTATiasangmoi92 thích bài này.
 3. HaiHack

  HaiHack Member

  Bài tập này không khác ví dụ mẫu là mấy
  Show Spoiler

  PHP:
  class TheThuVien implements Serializable {
   
      private 
  String ma_the;
      private 
  String ten_sv;
      private 
  int so_sach_muon;
   
      public 
  TheThuVien(String ma_theString ten_svint so_sach_muon) {
          
  this.ma_the ma_the;
          
  this.ten_sv ten_sv;
          
  this.so_sach_muon so_sach_muon;
      }
     
      public 
  String getMa_the() {
          return 
  ma_the;
      }
   
      public 
  String getTen_sv() {
          return 
  ten_sv;
      }
   
      public 
  int getSo_sach_muon() {
          return 
  so_sach_muon;
      }
   
  }
   
  public class 
  baitap2 {
   
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  TheThuVien a = new TheThuVien("a1""Luffy",1);
          
  TheThuVien b = new TheThuVien("a2""Zoro"2);
          
  TheThuVien c = new TheThuVien("a3""Nami"3);
         
          try {
              
  FileOutputStream f = new FileOutputStream("E:\\TheThuVien.dat");
              
  ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(f);
              
  oos.writeObject(a);
              
  oos.writeObject(b);
              
  oos.writeObject(c);
              
  f.close();
              
  oos.close();
          } catch (
  FileNotFoundException ex) {
              
  System.out.println(ex);
          } catch (
  IOException e) {
              
  System.out.println(e);
          }
   
          try {
              
  FileInputStream f = new FileInputStream("E:\\TheThuVien.dat");
              
  ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(f);
              
  = (TheThuVienois.readObject();
              
  = (TheThuVienois.readObject();
              
  = (TheThuVienois.readObject();
              
  f.close();
              
  ois.close();
          } catch (
  ClassNotFoundException IOException ex) {
              
  System.out.println(ex);
          }
   
          
  System.out.println("Thong tin the thu vien thu nhat:\nMa The: " a.getMa_the()
                  + 
  "\nTen: " a.getTen_sv() + "\nSo sach muon: " a.getSo_sach_muon() + "\n----------");
          
  System.out.println("Thong tin the thu vien thu hai:\nMa The: " b.getMa_the()
                  + 
  "\nTen: " b.getTen_sv() + "\nSo sach muon: " b.getSo_sach_muon() + "\n----------");
          
  System.out.println("Thong tin the thu vien thu ba:\nMa The: " c.getMa_the()
                  + 
  "\nTen: " c.getTen_sv() + "\nSo sach muon: " c.getSo_sach_muon() + "\n----------");
   
      }
  }
 4. Martimillion

  Martimillion New Member

  cảm ơn rất nhiều
 5. Show Spoiler

  Mã:
  import java.io.FileInputStream;
  import java.io.FileOutputStream;
  import java.io.IOException;
  import java.io.ObjectInputStream;
  import java.io.ObjectOutputStream;
  import java.io.Serializable;
  import java.util.Scanner;
   
  class SINHVIEN implements Serializable
  {
    private String tensv;
    private int mathe;
    private int sosachmuon;
    public String getTensv() {
      return tensv;
    }
    public void setTensv(String tensv) {
      this.tensv = tensv;
    }
    public int getMathe() {
      return mathe;
    }
    public void setMathe(int mathe) {
      this.mathe = mathe;
    }
    public int getSosachmuon() {
      return sosachmuon;
    }
    public void setSosachmuon(int sosachmuon) {
      this.sosachmuon = sosachmuon;
    }
   
  }
  public class BTBai33 {
    public static void main(String[]args){
      SINHVIEN a=new SINHVIEN();
      SINHVIEN b=new SINHVIEN();
      SINHVIEN c=new SINHVIEN();
      System.out.println("Nhap TT SV a ");
      nhaptt(a);
      System.out.println("Nhap TT SV b ");
      nhaptt(b);
      System.out.println("NHap TT SV c ");
      nhaptt(c);
      //ghi file
      ghifile(a, b, c);
      docfile(a, b, c);
    }
    public static void nhaptt(SINHVIEN a)
    {
    System.out.println("Nhap thông tin sinh vien : " );
      Scanner in=new Scanner(System.in);
        System.out.println("Nhap ma the :");
        a.setMathe(in.nextInt());
        in.nextLine();
        System.out.println("Nhap ho ten:");
        a.setTensv(in.nextLine());
        System.out.println("Nhap so sach muon:");
        a.setSosachmuon(in.nextInt());
        in.nextLine(); 
      }
    public static void ghifile(SINHVIEN a,SINHVIEN b,SINHVIEN c)
    {
       try {
         FileOutputStream f = new FileOutputStream("D:\\sinhvien.txt");
         ObjectOutputStream oOT = new ObjectOutputStream(f); // Sử dụng để ghi file theo từng Object
         oOT.writeObject(a); // Ghi Object là đối tượng a xuống file
         oOT.writeObject(b);
         oOT.writeObject(c);
         oOT.close();
         f.close();
       } catch (IOException e) {
         System.out.println("Có lỗi xảy ra!");
       }
   
    }
    public static void docfile(SINHVIEN a,SINHVIEN b,SINHVIEN c)
    {
      SINHVIEN a1 = new SINHVIEN();
      SINHVIEN b1 = new SINHVIEN();
      SINHVIEN c1 = new SINHVIEN();
     try {
       FileInputStream f = new FileInputStream("D:\\sinhvien.txt");
       ObjectInputStream oIT = new ObjectInputStream(f);
       a1 = (SINHVIEN) oIT.readObject();
       b1 = (SINHVIEN) oIT.readObject();
       c1 = (SINHVIEN) oIT.readObject();
       oIT.close();
       f.close();
     } catch (IOException io) {
       System.out.println("Có lỗi xảy ra!");
     } catch (ClassNotFoundException ex) {
       System.out.println("Không tìm thấy class");
     }
     System.out.println("Thông tin sinh vien a1 đọc ra là: " );
     System.out.println(" Ma the: "+a.getMathe() );
     System.out.println(" Ho ten: "+a.getTensv() );
     System.out.println(" So sach muon: "+a.getSosachmuon() );
     System.out.println("Thông tin sinh vien b1 đọc ra là: " );
     System.out.println(" Ma the: "+b.getMathe() );
     System.out.println(" Ho ten: "+b.getTensv() );
     System.out.println(" So sach muon: "+b.getSosachmuon() );
     System.out.println("Thông tin sinh vien c1 đọc ra là: " );
     System.out.println(" Ma the: "+c.getMathe() );
     System.out.println(" Ho ten: "+c.getTensv() );
     System.out.println(" So sach muon: "+c.getSosachmuon() );
   
    }
  }
  
 6. chiennv

  chiennv New Member

  Mã:
  /**
  *
  */
  package Example;
   
  import java.io.FileInputStream;
  import java.io.FileOutputStream;
  import java.io.IOException;
  import java.io.ObjectInputStream;
  import java.io.ObjectOutputStream;
  import java.io.Serializable;
  import java.util.Scanner;
   
  /**
  * @author Chienbk
  *
  */
  public class ManaLibrary {
   
    /**
    * Chuong trinh quan ly thu vien The thu vien co cac thuoc tinh ma the, ten
    * sinh vien, so sach muon Tao ra 3 doi tuong the thu vien Nhap thong tin 3
    * doi tuong tu ban phim Ghi thong tin 3 doi tuong xuong file Doc file do va
    * in du lieu ra man hinh
    */
    public static void main(String[] args) throws IOException {
      // TODO Auto-generated method stub
      Scanner sc = new Scanner(System.in);
      LibraryCard lb1 = new LibraryCard();
      LibraryCard lb2 = new LibraryCard();
      LibraryCard lb3 = new LibraryCard();
      // lb1.age =15;
   
      System.out.println("Input infomation");
      System.out.println("Input infomation id of 1: ");
      lb1.setId(sc.nextLine());
      System.out.println("Input infomation name of 1: ");
      lb1.setName(sc.nextLine());
      System.out.println("Input infomation noBook of 1: ");
      lb1.setNoBook(sc.nextInt());
   
      sc.nextLine();
   
      System.out.println("Input infomation id of 2: ");
      lb2.setId(sc.nextLine());
      System.out.println("Input infomation name of 2: ");
      lb2.setName(sc.nextLine());
      System.out.println("Input infomation noBook of 2: ");
      lb2.setNoBook(sc.nextInt());
      sc.nextLine();
   
      System.out.println("Input infomation id of 3: ");
      lb3.setId(sc.nextLine());
      System.out.println("Input infomation name of 3: ");
      lb3.setName(sc.nextLine());
      System.out.println("Input infomation noBook of 3: ");
      lb3.setNoBook(sc.nextInt());
      sc.nextLine();
   
      try {
        FileOutputStream f = new FileOutputStream("E:\\data.doc");
        ObjectOutputStream oOS = new ObjectOutputStream(f);
        oOS.writeObject(lb1);
        oOS.writeObject(lb2);
        oOS.writeObject(lb3);
        oOS.close();
        f.close();
   
      } catch (IOException e) {
        // TODO: handle exception
        System.out.println("Error!");
      }
      // Display infomation
   
      try {
        FileInputStream fs = new FileInputStream("E:\\data.doc");
        ObjectInputStream oIS = new ObjectInputStream(fs);
        lb1 = (LibraryCard) oIS.readObject();
        lb2 = (LibraryCard) oIS.readObject();
        lb3 = (LibraryCard) oIS.readObject();
        oIS.close();
        fs.close();
   
      } catch (IOException e) {
        // TODO: handle exception
        System.out.println("Error!");
      } catch (ClassNotFoundException e) {
        // TODO: handle exception
        System.out.println("NOt found class");
      }
   
      System.out.println("Infomation of Student lb1 is: " + lb1.getId() + " "
          + lb1.getName() + " " + lb1.getNoBook());
      System.out.println("Infomation of Student lb1 is: " + lb2.getId() + " "
          + lb2.getName() + " " + lb2.getNoBook());
      System.out.println("Infomation of Student lb1 is: " + lb3.getId() + " "
          + lb3.getName() + " " + lb3.getNoBook());
    }
   
  }
   
  class LibraryCard implements Serializable {
    private int tuoi;
    public int age;
    private String id;
    private String name;
    private int noBook;
   
    public String getId() {
      return id;
    }
   
    public void setId(String id) {
      this.id = id;
    }
   
    public String getName() {
      return name;
    }
   
    public void setName(String name) {
      this.name = name;
    }
   
    public int getNoBook() {
      return noBook;
    }
   
    public void setNoBook(int noBook) {
      this.noBook = noBook;
    }
   
  }
  
 7. HaiHack

  HaiHack Member

  Cho mình hỏi chút
  Có cách nào để đếm số object đã ghi vào file ko?
  Muốn ghi thêm object chứ ko ghi đè thì làm thế nào?
 8. donan

  donan New Member

  SAO MÌNH GHI RA file.txt , sau đó mở lên coi thì nó bị lỗi vậy nhỉ . Giải thích cho mình với được hk?
 9. thanhpl

  thanhpl New Member

  Show Spoiler

  PHP:
  import java.io.FileInputStream;
  import java.io.FileNotFoundException;
  import java.io.FileOutputStream;
  import java.io.IOException;
  import java.io.ObjectInputStream;
  import java.io.ObjectOutputStream;
  import java.io.Serializable;
  import java.util.logging.Level;
  import java.util.logging.Logger;
   
  /**
   *
   * @author DuyThanh
   */
  class ThuVien implements Serializable {
      private 
  String maThe;
      private 
  String tenSinhVien;
      private 
  int soSachMuon;
   
      public 
  String getMaThe() {
          return 
  maThe;
      }
   
      public 
  void setMaThe(String maThe) {
          
  this.maThe maThe;
      }
   
      public 
  String getTenSinhVien() {
          return 
  tenSinhVien;
      }
   
      public 
  void setTenSinhVien(String tenSinhVien) {
          
  this.tenSinhVien tenSinhVien;
      }
   
      public 
  int getSoSachMuon() {
          return 
  soSachMuon;
      }
   
      public 
  void setSoSachMuon(int soSachMuon) {
          
  this.soSachMuon soSachMuon;
      }
      
  }
   
  public class 
  ObjectThuVien {
  public static 
  void main(String [] argsthrows IOExceptionClassNotFoundException{
      
  ThuVien tv1 = new ThuVien();
      
  tv1.setTenSinhVien("Nguyễn Văn A");
      
  tv1.setMaThe("NVA");
      
  tv1.setSoSachMuon(10000);
      
  ThuVien tv2 = new ThuVien();
      
  tv2.setTenSinhVien("Nguyễn Văn B");
      
  tv2.setMaThe("NVB");
      
  tv2.setSoSachMuon(70000);
      
  ThuVien tv3 = new ThuVien();
      
  tv3.setTenSinhVien("Nguyễn Văn C");
      
  tv3.setMaThe("NVC");
      
  tv3.setSoSachMuon(90000);
      try {
          
  FileOutputStream f = new FileOutputStream("d:\\thuvien.dat");
          
  ObjectOutputStream oOT = new ObjectOutputStream(f);
          
  oOT.writeObject(tv1);
          
  oOT.writeObject(tv2);
          
  oOT.writeObject(tv3);
          
  f.close();
          
  oOT.close();
      } catch (
  FileNotFoundException ex) {
          
  Logger.getLogger(ObjectThuVien.class.getName()).log(Level.SEVEREnullex);
      }
      
  ThuVien a1 = new ThuVien();
      
  ThuVien a2 = new ThuVien();
      
  ThuVien a3 = new ThuVien();
      
      
      
  FileInputStream f = new FileInputStream("d:\\thuvien.dat");
      
  ObjectInputStream oIT = new ObjectInputStream(f);
      
  a1 = (ThuVienoIT.readObject();
      
  a2 = (ThuVienoIT.readObject();
      
  a3 = (ThuVienoIT.readObject();
      
      
  f.close();
      
  oIT.close();
      
  System.out.println("The Thu vien 1: " a1.getTenSinhVien() + ". Ma: " a1.getMaThe() + ". So sach muon: " a1.getSoSachMuon());
      
  System.out.println("The Thu vien 1: " a2.getTenSinhVien() + ". Ma: " a2.getMaThe() + ". So sach muon: " a2.getSoSachMuon());
      
  System.out.println("The Thu vien 1: " a3.getTenSinhVien() + ". Ma: " a3.getMaThe() + ". So sach muon: " a3.getSoSachMuon());
  }    
 10. TienDatII

  TienDatII New Member

  trong phần đọc đối tượng nếu trong file có bao nhiêu đối tượng thì lại phải tạo bấy nhiêu đối tượng mới à. Có cách nào chỉ phải tạo 1 đối tượng mới sau đó đọc tuần tự file gán giá trị cho đối tượng rồi in ra màn hình không
 11. trungma

  trungma New Member

  Xem mình hộ bài này với, Mình kết hợp với các bài khác làm xem ho minh có đúng không
  Bài Tập (open)

  PHP:
  import java.io.File;
  import java.io.FileInputStream;
  import java.io.FileOutputStream;
  import java.io.IOException;
  import java.io.ObjectInput;
  import java.io.ObjectInputStream;
  import java.io.ObjectOutputStream;
  import java.io.Serializable;
  import java.util.Scanner;

  public class 
  ObjectSinhVien {
  public static 
  void main(String[] args)throws IOExceptionClassNotFoundException{
  Scanner sc=new Scanner(System.in);
  System.out.print("Nhap So luong SV: ");
  int n1 sc.nextInt();
  //Tạo file lưu dữ liệu
  try{
  FileOutputStream Nfile=new FileOutputStream("E:/File/ds.txt");
  ObjectOutputStream Nob=new ObjectOutputStream(Nfile);
  ListSV1 A;
  A=new ListSV1(n1);
  Nob.writeObject(A);
  Nfile.close();
  Nob.close();
  }catch(
  IOException e1){
  System.out.print("Co loi xay ra");
  }

  //A1= new ListSV1(n1);
  //dọc file
  try{
  FileInputStream Nfile=new FileInputStream("E:/File/ds.txt");
  ObjectInputStream Nin=new ObjectInputStream(Nfile);
  ListSV1 A1;
  A1 = (ListSV1Nin.readObject();
  A1.Dislay(n1);
  Nin.close();
  Nfile.close();
  }catch(
  IOException e2){
  System.out.print("Co loi xay ra");
  }
  //SinhVien[n1] s;
  for (int j=0;j<n1;j++){
  //a=A1[j];
  }

  }
  }
  //tạo class sinh viên:tên , mã thẻ, số sách nợ
  class SinhVien1 implements Serializable{
  private 
  String namemathe;
  public 
  String getName() {
  return 
  name;
  }
  public 
  void setName(String name) {
  this.name name;
  }
  public 
  String getMathe() {
  return 
  mathe;
  }
  public 
  void setMathe(String mathe) {
  this.mathe mathe;
  }
  public 
  int getNumberbook() {
  return 
  numberbook;
  }
  public 
  void setNumberbook(int numberbook) {
  this.numberbook numberbook;
  }
  private 
  int numberbook;
  public 
  void Nhap(){
  Scanner sc=new Scanner(System.in);
  System.out.print("Nhap Ho Ten: ");
  name=sc.nextLine();
  System.out.print("Nhap Ma The: ");
  mathe=sc.nextLine();
  System.out.print("Sach Con No: ");
  numberbook=sc.nextInt();
  }

  }

  @
  SuppressWarnings("serial")
  //tạo class lưu trữ danh sách sinh viên,một thuộc tính List của dữ liệu lớp SinhVien, phương thức nhập và hiển thị.
  class ListSV1 implements Serializable{
  SinhVien1[] List1;
  public 
  ListSV1(int n){
  List1=new SinhVien1[n];
  for(
  int i=0;i<n;i++){
  List1[i]=new SinhVien1();
  List1[i].Nhap();

  }
  }
  public 
  void Dislay(int n){
  SinhVien1 ds[];
  ds=new SinhVien1[n];
  for (
  int j=0;j<n;j++){
  ds[j]=List1[j];
  System.out.println("Ho Ten: "+ds[j].getName());
  System.out.println("Ma The: "+ds[j].getMathe());
  System.out.println("No Sach: "+ds[j].getNumberbook());
  }

  }
  }
 12. thanhdat86

  thanhdat86 New Member

  MyUnit32 (open)

  PHP:
  package hoc.java;
   
  import java.io.FileInputStream;
  import java.io.FileOutputStream;
  import java.io.IOException;
  import java.io.ObjectInputStream;
  import java.io.ObjectOutputStream;
  import java.io.Serializable;
  import java.util.Scanner;
   
  public class 
  Unit33 {
  int soLuong;
   
  public static 
  void main(String[] args) {
  Unit33 u = new Unit33();
  u.outputData();
  u.inputData();
  }
   
  public 
  void inputData() {
  try {
  TheThuVien[] arrThe = new TheThuVien[10];
  FileInputStream file = new FileInputStream("C:\\java.dat");
  ObjectInputStream oIT = new ObjectInputStream(file);
  for (
  int i 0this.soLuongi++) {
  arrThe[i] = new TheThuVien();
  arrThe[i] = (TheThuVienoIT.readObject();
  }
  oIT.close();
  file.close();
  for (
  int i 0this.soLuongi++) {
  System.out.print(arrThe[i].getMaThe() + " | ");
  System.out.print(arrThe[i].getTenSV() + " | ");
  System.out.print(arrThe[i].getSoLuongSachMuon() + " | ");
  System.out.println();
  }
   
  } catch (
  IOException e) {
  // TODO Auto-generated catch block
  e.printStackTrace();
  } catch (
  ClassNotFoundException e) {
  // TODO Auto-generated catch block
  System.out.println("Khong tim thay Class");
  }
   
  }
   
  public 
  void outputData() {
  Scanner in = new Scanner(System.in);
  try {
  FileOutputStream file = new FileOutputStream("C:\\java.dat");
  ObjectOutputStream oOT = new ObjectOutputStream(file);
  System.out.println("Moi ban nhap so luong the thu vien: ");
  this.soLuong in.nextInt();
  TheThuVien[] arrThe = new TheThuVien[soLuong];
  for (
  int i 0arrThe.lengthi++) {
  arrThe[i] = new TheThuVien();
  arrThe[i].inputTheThuVien();
  oOT.writeObject(arrThe[i]);
  }
  oOT.close();
  file.close();
  } catch (
  IOException e) {
  // TODO Auto-generated catch block
  e.printStackTrace();
  }
  }
  }
   
  class 
  TheThuVien implements Serializable {
  private 
  String maThe;
  private 
  String tenSV;
  private 
  int soLuongSachMuon;
   
  public 
  String getMaThe() {
  return 
  maThe;
  }
   
  public 
  void setMaThe(String maThe) {
  this.maThe maThe;
  }
   
  public 
  String getTenSV() {
  return 
  tenSV;
  }
   
  public 
  void setTenSV(String tenSV) {
  this.tenSV tenSV;
  }
   
  public 
  int getSoLuongSachMuon() {
  return 
  soLuongSachMuon;
  }
   
  public 
  void setSoLuongSachMuon(int soLuongSachMuon) {
  this.soLuongSachMuon soLuongSachMuon;
  }
   
  public 
  void inputTheThuVien() {
  Scanner in = new Scanner(System.in);
  System.out.println("Nhap ma the: ");
  this.maThe in.nextLine();
  System.out.println("Nhap ten sinh vien: ");
  this.tenSV in.nextLine();
  System.out.println("Nhap so luong sach muon: ");
  this.soLuongSachMuon in.nextInt();
  }
  }
 13. NHATTA

  NHATTA Member

  Quan trọng vẫn là tư duy lập trình.Học ngôn ngữ nào cũng cần nó
 14. TruongCongPha

  TruongCongPha New Member

  PHP:
  package baiTap;
  import java.io.*;
  import java.io.Serializable;
  import java.util.Scanner;
  class 
  TheThuVien implements Serializable{
  public 
  String tenSV;
  public 
  int maThe,soSachMuon;
  public 
  int getMaThe() {
  return 
  maThe;
  }
  public 
  int getSoSachMuon() {
  return 
  soSachMuon;
  }
  public 
  String getTenSV() {
  return 
  tenSV;
  }
  public 
  void setMaThe(int maThe) {
  this.maThe maThe;
  }
  public 
  void setSoSachMuon(int soSachMuon) {
  this.soSachMuon soSachMuon;
  }
  public 
  void setTenSV(String tenSV) {
  this.tenSV tenSV;
  }
  }
  public class 
  Unit33 {
  public static 
  void main(String[] argsthrows IOException {
  Scanner innum=new Scanner(System.in);
  Scanner intext=new Scanner(System.in);
  TheThuVien a=new TheThuVien();
  TheThuVien b=new TheThuVien();
  TheThuVien c=new TheThuVien();
  System.out.println("Nhap thong tin SV a");
  a.tenSV=intext.nextLine();
  a.maThe=innum.nextInt();
  a.soSachMuon=innum.nextInt();
  a.setMaThe(a.maThe);
  a.setTenSV(a.tenSV);
  a.setSoSachMuon(a.soSachMuon);
  System.out.println("Nhap thong tin SV b");
  b.tenSV=intext.nextLine();
  b.maThe=innum.nextInt();
  b.soSachMuon=innum.nextInt();
  b.setMaThe(b.maThe);
  b.setTenSV(b.tenSV);
  b.setSoSachMuon(b.soSachMuon);
  System.out.println("Nhap thong tin SV c");
  c.tenSV=intext.nextLine();
  c.maThe=innum.nextInt();
  c.soSachMuon=innum.nextInt();
  c.setMaThe(c.maThe);
  c.setTenSV(c.tenSV);
  c.setSoSachMuon(c.soSachMuon);
  try {
  FileOutputStream f = new FileOutputStream("D:\\sinhvien.txt");
  ObjectOutputStream oOT= new ObjectOutputStream(f);
  oOT.writeObject(a);
  oOT.writeObject(b);
  oOT.writeObject(c);
  oOT.close();
  f.close();
  } catch (
  IOException e) {
  System.out.println("Xay ra loi 1: "+e);
  }
  TheThuVien a1 = new TheThuVien();
  TheThuVien b1 = new TheThuVien();
  TheThuVien c1 = new TheThuVien();
  try {
  FileInputStream f = new FileInputStream("D:\\sinhvien.txt");
  ObjectInputStream oIT = new ObjectInputStream(f);
  a1= (TheThuVienoIT.readObject();
  b1= (TheThuVienoIT.readObject();
  c1= (TheThuVienoIT.readObject();
  oIT.close();
  f.close();
  } catch (
  IOException e) {
  System.out.println("Xay ra loi 2: "+e);
  }catch(
  ClassNotFoundException e){
  System.out.println("Khong tim thay class");
  }
  System.out.println("Thong tin the thu vien SV a1 doc ra la: \nTen: "+a1.tenSV+"\nMa The: "+a1.maThe+"\nSo Sach Muon: "+a1.soSachMuon+"\n");
  System.out.println("Thong tin the thu vien SV b1 doc ra la: \nTen: "+b1.tenSV+"\nMa The: "+b1.maThe+"\nSo Sach Muon: "+b1.soSachMuon+"\n");
  System.out.println("Thong tin the thu vien SV c1 doc ra la: \nTen: "+c1.tenSV+"\nMa The: "+c1.maThe+"\nSo Sach Muon: "+c1.soSachMuon);
  }
  }
 15. tuanleedragon

  tuanleedragon New Member

  bai nay yeu cau nhap tu ban phim ma
 16. hatb

  hatb Member

  BTVN - Bai33 (open)

  PHP:
  package baitapvenha;
  import java.io.FileInputStream;
  import java.io.FileNotFoundException;
  import java.io.FileOutputStream;
  import java.io.IOException;
  import java.io.ObjectInputStream;
  import java.io.ObjectOutputStream;
  import java.io.Serializable;
  import java.util.Scanner;
  /**
  * Class thẻ thư viện có các thuộc tính: mã thẻ, tên sinh viên, số sách mượn.
  * Tạo ra 3 đối tượng thẻ thư viện, gán giá trị nhập vào từ bàn phím. Ghi lại
  * thông tin 3 đối tượng này xuống file theo kiểu object rồi đọc file đó, đọc dữ
  * liệu các đối tượng từ trong file vừa ghi, in ra màn hình!
  */
  public class Bai33_RWObject {
       public static 
  void main(String[] args){
           
  theTV the1 = new theTV();
           
  theTV the2 = new theTV();
           
  theTV the3 = new theTV();
           
  System.out.println("\nNhap the1: ");
           
  the1.nhapTT();
           
  System.out.println("\nNhap the2: ");
           
  the2.nhapTT();
           
  System.out.println("\nNhap the3: ");
           
  the3.nhapTT();
   
          try {
              
  FileOutputStream fo = new FileOutputStream("E:\\demoFile\\thuvien.dat");
              
  ObjectOutputStream oOT = new ObjectOutputStream(fo);
              
  oOT.writeObject(the1);
              
  oOT.writeObject(the2);
              
  oOT.writeObject(the3);
              
  fo.close();
              
  oOT.close();
         } catch (
  FileNotFoundException e) {
                   
  // TODO: handle exception
                   
  System.out.println("Error "+e);
         } catch (
  IOException e) {
                    
  // TODO Auto-generated catch block
                    
  System.out.println("Error "+e);
         }
    
         try {
              
  FileInputStream fi = new FileInputStream("E:\\demoFile\\thuvien.dat");
              
  ObjectInputStream oIT = new ObjectInputStream(fi);
              
  the1 = (theTVoIT.readObject();
              
  the2 = (theTVoIT.readObject();
              
  the3 = (theTVoIT.readObject();
              
  fi.close();
              
  oIT.close();
         } catch (
  IOException e) { 
              
  // TODO: handle exception
              
  System.out.println("Error: "+e);
         }
         catch (
  ClassNotFoundException e) {
               
  // TODO: handle exception
               
  System.out.println("Error: "+e);
         }
   
         
  System.out.println("Thong tin the thu vien:");
         
  System.out.println("\tMathe\tTen\tSoSachmuon");
         
  System.out.println("\t"+the1.getMaThe()+"\t"+the1.getTenSV()+"\t"+the1.getSoSachMuon());
         
  System.out.println("\t"+the2.getMaThe()+"\t"+the2.getTenSV()+"\t"+the2.getSoSachMuon());
         
  System.out.println("\t"+the3.getMaThe()+"\t"+the3.getTenSV()+"\t"+the3.getSoSachMuon());
       }
   }
   
  class 
  theTV implements Serializable{
       private 
  String maThetenSV;
       private 
  int soSachMuon;
   
       public 
  void nhapTT() {
            
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
            
  System.out.print("Ma the : ");
            
  maThe sc.nextLine();
            
  System.out.print("Ten SV : ");
            
  tenSV sc.nextLine();
            
  System.out.print("So sach muon : ");
            try {
                 
  soSachMuon Integer.parseInt(sc.nextLine());
            } catch (
  Exception e) {
                 
  // TODO: handle exception
                 
  System.out.println("Error: "+e);
            }
       }
    
       public 
  String getMaThe() {
            return 
  maThe;
       }
       public 
  String getTenSV() {
           return 
  tenSV;
       }
       public 
  int getSoSachMuon() {
           return 
  soSachMuon;
       }
    
   }

Chia sẻ trang này