Khóa học free Bài 16: Tính kế thừa (inheritance) trong Java

Thảo luận trong 'Java cơ bản' bắt đầu bởi Tiasangmoi92, 15/7/13.

 1. Tiasangmoi92

  Tiasangmoi92 Super Moderator

  Lượt xem: 21,615
  /* Bài viết thuộc loạt bài hướng dẫn trong "Khóa Học Lập Trình Java Miễn Phí"
  trên diễn đàn Android.Vn, bạn có thể vào đây đọc

  để hiểu hơn về khóa học và tham gia ngay cùng mọi người;) */

  20111012_Java-Ltrinhhuongdoituong-p3_11
  Tính kế thừa trong Java cũng tương tự như mô hình trên!
  1, Khái niệm:

  Một lớp con (subclass) có thể kế thừa tất cả những vùng dữ liệu và phương thức của một lớp khác (siêu lớp - superclass).
  Như vậy việc tạo một lớp mới từ một lớp đã biết sao cho các thành phần (fields và methods) của lớp cũ cũng sẽ thành các thành phần (fields và methods) của lớp mới. Khi đó ta gọi lớpmới là lớp dẫn xuất (derived class) từ lớp cũ (superclass).
  Có thể lớp cũ cũng là lớp được dẫn xuất từ một lớp nào đấy, nhưng đối với lớp mới vừa tạo thì lớp cũ đó là một lớp siêu lớp trực tiếp (immediate supperclass).

  Dùng từ khóa extends để chỉ lớp dẫn xuất.
  PHP:
  class {
        
  //...
  }
  class 
  extends A{
        
  //...
  }
  Như trên class B đã kết thừa từ class A.

  ** Chú ý: Java cung cấp 3 tiền tố/từ khóa để hỗ trợ tính kế thừa của lớp:
  - public: lớp có thể truy cập từ các gói, chương trình khác.
  - final: Lớp hằng, lớp không thể tạo dẫn xuất (không thể có con), hay đôi khi người ta gọi là lớp “vô sinh”.
  - abstract: Lớp trừu tượng (không có khai báo các thành
  phần và các phương thức trong lớp trừu tượng). Lớp dẫn xuất sẽ khai báo, cài đặt cụ thể các thuộc tính, phương thức của lớp trừu tượng.
  (Những điều này ta sẽ bàn đến ở những bài sau)

  2, Ví dụ:

  Tạo 3 class gồm các thuộc tính tương ứng:
  Class "nhân sự" gồm: họ tên, năm sinh, quê quán.
  Class "học sinh" gồm: họ tên, năm sinh, quê quán, điểm trung bình.
  Class "giáo viên" gồm: họ tên, năm sinh, quê quán, lương hàng tháng.

  Như vậy, nếu như chúng ta không sử dụng tính kế thừa thì sẽ xảy ra tình trạng lặp code, nghĩa là khi khai báo 2 lớp "học sinh" và "giáo viên" sẽ khai báo lại các thuộc tính họ tên, năm sinh, quê quán
  Để sử dụng tính kế thừa, ta chỉ cần khai báo lớp "nhân sự", sau đó 2 lớp còn lại ta kế thừa từ lớp "nhân sự" , thiếu thuộc tính, phương thức nào thì sẽ bổ sung vào lớp đó.

  Xem bài làm dưới đây:

  a, Tạo các thuộc tính để public, và kế thừa: (Để thuộc tính public như này cho ngắn gọn, các bạn dễ hiểu trước)
  PHP:
  package javademoandroidvn;
   
  class 
  NhanSu {
   
      public 
  String hoTen;
      public 
  int namSinh;
      public 
  String queQuan;
  }
  class 
  HocSinh extends NhanSu{
      public 
  float diemTb;
  }
  class 
  GiaoVien extends NhanSu{
      public 
  int luong;
  }
   
  public class 
  JavaDemoAndroidVn {
   
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  NhanSu ns = new NhanSu();
          
  ns.hoTen "Nhân Sự A";
          
  ns.namSinh 1990;
          
  ns.queQuan "Hải Dương";
   
          
  HocSinh hs = new HocSinh();
          
  hs.hoTen "Vũ Văn A";        // Đối tượng tạo ra từ lớp "học sinh" kế thừa, sử dụng các thuộc tính của lớp "nhân sự"
          
  hs.namSinh 1992;
          
  hs.queQuan "Hải Dương";
          
  hs.diemTb 9.5f;
   
          
  GiaoVien gv = new GiaoVien();
          
  gv.hoTen "Nguyễn Văn B";    // Đối tượng tạo ra từ lớp "giáo viên" kế thừa, sử dụng các thuộc tính của lớp "nhân sự"
          
  gv.namSinh 1980;
          
  gv.queQuan "Hà Nội";
          
  gv.luong 300000000;
      }
  }
  b, Tạo các thuộc tính để private, các phương thức cũng sẽ được kế thừa:
  (Cụ thể là các phương thức getter và setter ở ví dụ này)

  PHP:
  package javademoandroidvn;
   
  class 
  NhanSu {
   
      private 
  int namSinh;
      private 
  String queQuan;
      private 
  String hoTen;
   
      public 
  String getHoTen() {
          return 
  hoTen;
      }
   
      public 
  void setHoTen(String hoTen) {
          
  this.hoTen hoTen;
      }
   
      public 
  int getNamSinh() {
          return 
  namSinh;
      }
   
      public 
  void setNamSinh(int namSinh) {
          
  this.namSinh namSinh;
      }
   
      public 
  String getQueQuan() {
          return 
  queQuan;
      }
   
      public 
  void setQueQuan(String queQuan) {
          
  this.queQuan queQuan;
      }
  }
   
  class 
  HocSinh extends NhanSu {
   
      private 
  float diemTb;
   
      public 
  float getDiemTb() {
          return 
  diemTb;
      }
   
      public 
  void setDiemTb(float diemTb) {
          
  this.diemTb diemTb;
      }
  }
   
  public class 
  JavaDemoAndroidVn {
   
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  NhanSu ns = new NhanSu();
          
  ns.setHoTen("Nhân Sự A");
          
  ns.setNamSinh(1990);
          
  ns.setQueQuan("Hải Dương");
   
          
  HocSinh hs = new HocSinh();
          
  hs.setHoTen("Vũ Văn A");      // Đối tượng tạo ra từ lớp "học sinh" kế thừa, sử dụng các thuộc tính, phương thức của lớp "nhân sự"
          
  hs.setNamSinh(1992);
          
  hs.setQueQuan("Hải Dương");
          
  hs.setDiemTb(9.5f);
   
          
  System.out.println("Thông tin học học sinh: ");
          
  System.out.println("Họ tên: " hs.getHoTen());
          
  System.out.println("Năm sinh: " hs.getNamSinh());
          
  System.out.println("Quê quán: " hs.getQueQuan());
          
  System.out.println("Điểm trung bình: " hs.getDiemTb());
      }
  }
  Tham khảo thêm video bên blog StudyAndShare, có thể có 1 vài khái niệm bạn sẽ chưa hiểu, sau vài bài nữa, bạn nên xem lại video này!


  [​IMG]

  Bài tập về nhà::D

  Bài 1: Dùng tính kế thừa khai báo 3 class:
  Class "Sinh Viên" gồm các thuộc tính: Họ tên, năm sinh, mã thẻ, tiền học phí còn nợ.
  Class "Giảng Viên" gồm các thuộc tính: Họ tên, năm sinh, mã thẻ, tiền lương hàng tháng.
  Class "Giám Đốc" gồm các thuộc tính: Họ tên, năm sinh, mã thẻ, tiền tiêu hàng tháng.

  Các thuộc tính để private, truy cập các thuộc tính sử dụng phương thức getter và setter
  Tạo 1 đối tượng giảng viên, giá trị nhập vào từ bàn phím, in thông tin ra ngoài
  màn hình console

  Đọc thêm: Tính kế thừa và tính trừu tượng trong Java

  (Chú ý: Các bạn nên tự giác làm bài tập, hoàn thiện rồi đăng lên, các bài bạn đã làm, nên để code trong thẻ code - chọn thẻ PHP cho rõ ràng và để ẩn code trong thẻ ẩn spoiler, để khi click vào mới hiện code lên , trước khi thử sức tự làm, bạn không nên nhìn code của các bạn khác đã đăng nhé;))

  [​IMG]

  Bài viết đăng lên diễn đàn khác vui lòng ghi rõ nguồn: Android.Vn
  kế thừa, tính kế thừa, tính kế thừa trong java, kế thừa trong java, inheritance in java, inheritance trong java, khóa học lập trình java, khóa học java, khóa học lập trình java giá rẻ, khóa học lập trình java tốt nhất
  nguyenthanhTuyen, Quagn1998Sky6596 thích bài này.
 2. Vjrus.HT

  Vjrus.HT Member

  Show Spoiler

  PHP:
  package DemoJava.Android.Vn;
   
  import java.util.Scanner;
   
  class 
  ThongTin {
   
      private 
  String hoTen;
      private 
  int namSinh;
      private 
  String maThe;
   
      public 
  void setHoTen(String hoTen) {
          
  this.hoTen hoTen;
      }
   
      public 
  String getHoTen() {
          return 
  hoTen;
      }
   
      public 
  int getNamSinh() {
          return 
  namSinh;
      }
   
      public 
  void setNamSinh(int namSinh) {
          
  this.namSinh namSinh;
      }
   
      public 
  String getMaThe() {
          return 
  maThe;
      }
   
      public 
  void setMaThe(String maThe) {
          
  this.maThe maThe;
      }
   
      public 
  void Input(){
          
  Scanner inp = new Scanner(System.in);
         
          
  System.out.print("Nhập Họ tên: ");
          
  setHoTen(inp.nextLine());
         
          
  System.out.print("Nhập Năm sinh: ");
          
  setNamSinh(inp.nextInt());
          
  inp.nextLine();
          
  System.out.print("Nhập mã thẻ: ");
          
  setMaThe(inp.nextLine());
         
      }
     
      public 
  void Output() {
          
  System.out.println("Họ tên: " getHoTen());
          
  System.out.println("Năm sinh: " getNamSinh());
          
  System.out.println("Mã thẻ: " getMaThe());
      }
  }
   
  class 
  SinhVien extends ThongTin {
   
      private 
  long hocPhi;
   
      public 
  long getHocPhi() {
          return 
  hocPhi;
      }
   
      public 
  void setHocPhi(long hocPhi) {
          
  this.hocPhi hocPhi;
      }
  }
   
  class 
  GiangVien extends ThongTin {
   
      private 
  long tienLuong;
   
      public 
  long getTienLuong() {
          return 
  tienLuong;
      }
   
      public 
  void setTienLuong(long tienLuong) {
          
  this.tienLuong tienLuong;
      }
   
      public 
  void InputGiangVien() {
          
  Scanner inp = new Scanner(System.in);
          
  System.out.print("Tiền lương hàng tháng: ");
          
  setTienLuong(inp.nextLong());
      }
   
      public 
  void OutputGiangVien() {
          
  System.out.println("Tiền lương hàng tháng: "+getTienLuong());
      }
  }
   
  class 
  GiamDoc extends ThongTin {
   
      private 
  long tienTieu;
   
      public 
  long getTienTieu() {
          return 
  tienTieu;
      }
   
      public 
  void setTienTieu(long tienTieu) {
          
  this.tienTieu tienTieu;
      }
  }
   
  public class 
  Unit16 {
   
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  ThongTin tTin = new ThongTin();
          
  GiangVien gVien = new GiangVien();
          
  //Input
          
  tTin.Input();
          
  gVien.InputGiangVien();
          
  //Output
          
  tTin.Output();
          
  gVien.InputGiangVien();   
   
      }
  }
  Darkness, Quagn1998Tiasangmoi92 thích bài này.
 3. Tiasangmoi92

  Tiasangmoi92 Super Moderator

  Mình bổ sung thêm chút nhé, đã update lại ở trên, trước viết thiếu chút :)
  DarknessQuagn1998 thích bài này.
 4. Quagn1998

  Quagn1998 New Member

  Có tham khảo bài anh Vjrus.HT

  Show Spoiler

  PHP:
  package Unit16_KeThua;
   
  import java.util.Scanner;
   
  class 
  Chuan {
      private 
  String hoTenmaThe;
      private 
  long namSinh;
   
      public 
  String getHoTen() {
          return 
  hoTen;
      }
   
      public 
  void setHoTen(String hoTen) {
          
  this.hoTen hoTen;
      }
   
      public 
  String getMaThe() {
          return 
  maThe;
      }
   
      public 
  void setMaThe(String maThe) {
          
  this.maThe maThe;
      }
   
      public 
  long getNamSinh() {
          return 
  namSinh;
      }
   
      public 
  void setNamSinh(long namSinh) {
          
  this.namSinh namSinh;
      }
   
      public 
  void Input() {
          
  Scanner nhapDuLieu = new Scanner(System.in);
          
  System.out.print("Nhập họ tên: ");
          
  setHoTen(nhapDuLieu.next());
          
  System.out.print("Nhập năm sinh: ");
          
  setNamSinh(nhapDuLieu.nextLong());
          
  System.out.print("Nhập mã thẻ: ");
          
  setMaThe(nhapDuLieu.next());
      }
     
      public 
  void Output() {
          
  System.out.println("Họ tên: " hoTen);
          
  System.out.println("Năm sinh: " namSinh);
          
  System.out.println("Mã thẻ: " maThe);
      }
  }
   
  class 
  SinhVien extends Chuan {
      private 
  long noHocPhi;
   
      public 
  long getNoHocPhi() {
          return 
  noHocPhi;
      }
   
      public 
  void setNoHocPhi(long noHocPhi) {
          
  this.noHocPhi noHocPhi;
      }
  }
   
  class 
  GiangVien extends Chuan {
      private 
  long luong;
   
      public 
  long getLuong() {
          return 
  luong;
      }
   
      public 
  void setLuong(long luong) {
          
  this.luong luong;
      }
     
      public 
  void InputGiangVien() {
          
  Scanner nhapDuLieu2 = new Scanner(System.in);
          
  System.out.print("Nhập tiền lương hàng tháng: ");
          
  setLuong(nhapDuLieu2.nextLong());
      }
     
      public 
  void OutputGiangVien() {
          
  System.out.println("Tiền lương của giảng viên: " getLuong());
      }
  }
   
  class 
  GiamDoc extends Chuan {
      private 
  long tienTieu;
   
      public 
  long getTienTieu() {
          return 
  tienTieu;
      }
   
      public 
  void setTienTieu(long tienTieu) {
          
  this.tienTieu tienTieu;
      }
  }
   
  public class 
  QuanLy {
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  GiangVien a = new GiangVien();
          
  a.Input();
          
  a.InputGiangVien();
          
  a.Output();
          
  a.OutputGiangVien();
      }
  }


  P/s: Anh Vjrus.HT và anh Tiasangmoi92 cho em xin cái địa chỉ facebook ạ.
  Tiasangmoi92 thích bài này.
 5. Tiasangmoi92

  Tiasangmoi92 Super Moderator

  Quagn1998 thích bài này.
 6. phongdt

  phongdt New Member

  Mình thấy hơi lạ là sau bài inheritance thì không thấy bài nào về polymorphism :)
  Show Spoiler

  PHP:
  package basic;
   
  import java.util.Scanner;
  import java.util.InputMismatchException;
  import java.util.ArrayList;
   
  public class 
  Universities {
   
  private static 
  Scanner input = new ScannerSystem.in );
  private static 
  ArrayListString idOfPeople;// ensure 2 different people haven't same id
   
  public Universities()
  {
  idOfPeople = new ArrayListString >();
  }
   
  public class 
  Person
  {
  private 
  String name;
  private 
  int birthYear;
  private 
  String id;
   
  public 
  Person()
  {
  setName();
  setBirthYear();
  setId();
  }
   
  // get and set methods
  public String getName()
  {
  return 
  name;
  }
   
  public 
  void setName()
  {
  System.out.print( "\nEnter name: " );
  name input.nextLine();
  }
   
  public 
  int getBirthYear()
  {
  return 
  birthYear;
  }
   
  public 
  void setBirthYear()
  {
  System.out.printf"Enter year of birth: " );
  boolean continueLoop true;
  while ( 
  continueLoop )
  {
  try
  {
  birthYear Integer.parseIntinput.nextLine() );
  if( 
  birthYear )
  throw new 
  IllegalArgumentException();
  continueLoop false;
  }
  catch ( 
  InputMismatchException IllegalArgumentException e )
  {
  System.out.println"Invalid! Please enter again!" );
  }
  }
  }
   
  public 
  String getId()
  {
  return 
  id;
  }
   
  // insert id into idOfPeople when id isn't used
  public void setId()
  {
  System.out.printf"Enter id: " );
  boolean continueLoop true;
  while ( 
  continueLoop )
  {
  String str input.nextLine();
  if ( 
  idOfPeople.isEmpty() )// has not people
  {
  id str;
  idOfPeople.addstr );
  continueLoop false;
  }
   
  else
  {
  boolean found false;
  int i 0;
  while( !
  found && idOfPeople.size() )
  {
  if ( 
  str.equalsidOfPeople.get) ) )// id is already used by anyone else
  {
  System.out.println(str " is already used");
  found true;
  }
  else
  i++;
  }
   
  if ( !
  found )
  {
  id str;
  idOfPeople.addstr );
  continueLoop false;
  }
  else
  System.out.printf"Please enter id again: " );
  }
  }
  }
   
  @
  Override
  public String toString()
  {
  return 
  String.format"\n" name "( born: " birthYear " )" " has id " id );
  }
  }
   
  // class Student is subclass of class Person
  public class Student extends Person
  {
  private 
  float tuitionDebt;
   
  // constructor
  public Student()
  {
  super();
  setTuitionDebt();
  }
   
  public 
  float getTuitionDebt()
  {
  return 
  tuitionDebt;
  }
   
  public 
  void setTuitionDebt()
  {
  System.out.print( "Enter tuition debt: " );
  tuitionDebt inputMoneyHandling();
  }
   
  @
  Override
  public String toString()
  {
  return 
  String.format"\n" this.getName() + "( born: " this.getBirthYear() + " )" " has id " this.getId() +
  " and has $" tuitionDebt " als debt in tuiton fees");
  }
  }
   
  // class Lecturer is subclass of person
  public class Lecturer extends Person
  {
  private 
  float salary;
   
  public 
  Lecturer()
  {
  super();
  setSalary();
  }
   
  public 
  float getSalary()
  {
  return 
  salary;
  }
   
  public 
  void setSalary()
  {
  System.out.print( "Enter salary: " );
  salary inputMoneyHandling();
  }
   
  @
  Override
  public String toString()
  {
  return 
  String.format"\n" this.getName() + "( born: " this.getBirthYear() + " )" " has id - " this.getId() +
  " and has $" salary " als monthly salary");
  }
  }
   
  public class 
  Director extends Person
  {
  private 
  float paid;
   
  public 
  Director()
  {
  super();
  setPaid();
  }
   
  public 
  float getPaid()
  {
  return 
  paid;
  }
   
  public 
  void setPaid()
  {
  System.out.print( "Enter monthly paid money: " );
  paid inputMoneyHandling();
  }
   
  @
  Override
  public String toString()
  {
  return 
  String.format"\n" this.getName() + "( born: " this.getBirthYear() + " )" " has id " this.getId() +
  " and has $" paid " als monthly paid money");
  }
  }
   
  // ensure entered money is greater than 0
  private static float inputMoneyHandling()
  {
  float temp 0;
  boolean continueLoop true;
  while( 
  continueLoop )
  {
  try
  {
  temp Integer.parseIntinput.nextLine() );
  if ( 
  temp )
  throw new 
  IllegalArgumentException();
  continueLoop false;
  }
  catch ( 
  InputMismatchException IllegalArgumentException e )
  {
  System.out.println"Invalid! Please enter again!" );
  }
  }
   
  return 
  temp;
  }
   
  public static 
  void main(String[] args) {
  Universities newTest = new Universities();
  Person su1 newTest.new Student();
  Person lec1 newTest.new Lecturer();
  Director di1 newTest.new Director();
   
  System.out.printlnsu1.toString() );
  System.out.printlnlec1.toString() );
  System.out.printlndi1.toString() );
  }
   
  }
 7. Tiasangmoi92

  Tiasangmoi92 Super Moderator

  Bạn xem mấy bài sau ấy, 3 - 4 bài thể hiện tính đa hình của Java :D
  P/s: Bạn có thể chèn code dễ nhìn hơn được không? :(
 8. phongdt

  phongdt New Member

  Mình cũng ko hiểu nổi là tại sao paste code từ eclipse vào thì mất sạch cách dòng???
 9. Tiasangmoi92

  Tiasangmoi92 Super Moderator

  Bạn thử copy cho vào notetpad rồi mới copy vào đây xem!
 10. phongdt

  phongdt New Member

  Hình như là do mình không dùng toolbar mà tự gõ BB code
  Show Spoiler

  PHP:
  package basic;
   
  import java.util.Scanner;
  import java.util.InputMismatchException;
  import java.util.ArrayList;
   
  public class 
  Universities {
   
      private static 
  Scanner input = new ScannerSystem.in );
      private static 
  ArrayListString idOfPeople;                        // ensure 2 different people haven't same id
     
      
  public Universities()
      {
          
  idOfPeople = new ArrayListString >();
      }
     
      public class 
  Person
      
  {
          private 
  String name;
          private 
  int birthYear;
          private 
  String id;
         
          public 
  Person()
          {
              
  setName();
              
  setBirthYear();
              
  setId();
          }
         
          
  // get and set methods
          
  public String getName()
          {
              return 
  name;
          }
         
          public 
  void setName()
          {
              
  System.out.print( "\nEnter name: " );
              
  name input.nextLine();
          }
         
          public 
  int getBirthYear()
          {
              return 
  birthYear;
          }
         
          public 
  void setBirthYear()
          {
              
  System.out.printf"Enter year of birth: " );
              
  boolean continueLoop true;
              while ( 
  continueLoop )
              {
                  try
                  {
                      
  birthYear Integer.parseIntinput.nextLine() );
                      if( 
  birthYear )
                          throw new 
  IllegalArgumentException();
                      
  continueLoop false;
                  }
                  catch ( 
  InputMismatchException IllegalArgumentException e )
                  {
                      
  System.out.println"Invalid! Please enter again!" );
                  }
              }
          }
         
          public 
  String getId()
          {
              return 
  id;
          }
         
          
  // insert id into idOfPeople when id isn't used
          
  public void setId()
          {
              
  System.out.printf"Enter id: " );
              
  boolean continueLoop true;
              while ( 
  continueLoop )
              {
                  
  String str input.nextLine();
                  if ( 
  idOfPeople.isEmpty() )                                    // has not people
                  
  {
                      
  id str;
                      
  idOfPeople.addstr );
                      
  continueLoop false;
                  }
                     
                  else
                  {
                      
  boolean found false;
                      
  int i 0;
                      while( !
  found && idOfPeople.size() )
                      {
                          if ( 
  str.equalsidOfPeople.get) ) )                    // id is already used by anyone else
                          
  {
                              
  System.out.println(str " is already used");
                              
  found true;
                          }
                          else
                              
  i++;
                      }
                     
                      if ( !
  found )   
                      {
                          
  id str;
                          
  idOfPeople.addstr );
                          
  continueLoop false;
                      }
                      else
                          
  System.out.printf"Please enter id again: " );
                  }
              }
          }
         
          @
  Override
          
  public String toString()
          {
              return 
  String.format"\n" name "( born: " birthYear " )" " has id " id );
          }
      }
     
      
  // class Student is subclass of class Person
      
  public class Student extends Person
      
  {
          private 
  float tuitionDebt;
                 
          
  // constructor
          
  public Student()
          {
              
  super();
              
  setTuitionDebt();
          }
                 
          public 
  float getTuitionDebt()
          {
              return 
  tuitionDebt;
          }
                 
          public 
  void setTuitionDebt()
          {
              
  System.out.print( "Enter tuition debt: " );
              
  tuitionDebt inputMoneyHandling();
          }
         
          @
  Override
          
  public String toString()
          {
              return 
  String.format"\n" this.getName() + "( born: " this.getBirthYear() + " )" " has id " this.getId() +
                      
  " and has $" tuitionDebt " als debt in tuiton fees");
          }
      }
             
      
  // class Lecturer is subclass of person
      
  public class Lecturer extends Person
      
  {
          private 
  float salary;
                 
          public 
  Lecturer()
          {
              
  super();
              
  setSalary();
          }
                 
          public 
  float getSalary()
          {
              return 
  salary;
          }
                 
          public 
  void setSalary()
          {
              
  System.out.print( "Enter salary: " );
              
  salary inputMoneyHandling();
          }
         
          @
  Override
          
  public String toString()
          {
              return 
  String.format"\n" this.getName() + "( born: " this.getBirthYear() + " )" " has id - " this.getId() +
                      
  " and has $" salary " als monthly salary");
          }
      }
     
      public class 
  Director extends Person
      
  {
          private 
  float paid;
         
          public 
  Director()
          {
              
  super();
              
  setPaid();
          }
         
          public 
  float getPaid()
          {
              return 
  paid;
          }
         
          public 
  void setPaid()
          {
              
  System.out.print( "Enter monthly paid money: " );
              
  paid inputMoneyHandling();
          }
         
          @
  Override
          
  public String toString()
          {
              return 
  String.format"\n" this.getName() + "( born: " this.getBirthYear() + " )" " has id " this.getId() +
                      
  " and has $" paid " als monthly paid money");
          }
      }
     
      
  // ensure entered money is greater than 0
      
  private static float inputMoneyHandling()
      {
          
  float temp 0;
          
  boolean continueLoop true;
          while( 
  continueLoop )
          {
              try
              {
                  
  temp Integer.parseIntinput.nextLine() );
                  if ( 
  temp )
                      throw new 
  IllegalArgumentException();
                  
  continueLoop false;
              }
              catch ( 
  InputMismatchException IllegalArgumentException e )
              {
                  
  System.out.println"Invalid! Please enter again!" );
              }
          }
         
          return 
  temp;
      }
     
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  Universities newTest = new Universities();
          
  Person su1 newTest.new Student();
          
  Person lec1 newTest.new Lecturer();
          
  Director di1 newTest.new Director();
         
          
  System.out.printlnsu1.toString() );
          
  System.out.printlnlec1.toString() );
          
  System.out.printlndi1.toString() );
      }
   
  }
 11. tiennguyen

  tiennguyen New Member

  Mình nộp bài, bạn xem giúp mình với nha.
  Show Spoiler

  PHP:
  package bai16;
   
  import java.util.Scanner;
   
  public class 
  inheritance {
      
  /**
      * @param args
      */
      
  public static void main(String[] args) {
          
  // TODO Auto-generated method stub
          
  Scanner it=new Scanner(System.in);
          
  giangvien gv=new giangvien();
          
  gv.input();
          
  gv.display();
      }
  }
  class 
  sinhvien{
      private 
  String hoten,mathe;
      private 
  int namsinh;
      private 
  float tienthieu;
   
      public 
  String getHoten(){
          return 
  hoten;
      }
      public 
  String getMathe(){
          return 
  mathe;
      }
      public 
  int getNamsinh(){
          return 
  namsinh;
      }
      public 
  float getTienthieu(){
          return 
  tienthieu;
      }
      public 
  void setHoten(String hoten){
          
  this.hoten=hoten;
      }
      public 
  void setMathe(String mathe){
          
  this.mathe=mathe;
      }
      public 
  void setNamsinh(int namsinh){
          
  this.namsinh=namsinh;
      }
      public 
  void setTienthieu(float tienthieu){
          
  this.tienthieu=tienthieu;
      }
  }
  class 
  giangvien extends sinhvien{
      private 
  float tienluong;
      public 
  float getTienluong(){
          return 
  tienluong;
      }
      public 
  void setTienluong(float tienluong){
          
  this.tienluong=tienluong;
      }
      public 
  void input(){
          
  Scanner ipt=new Scanner(System.in);
          
  System.out.println("Nhap ho ten giang vien: ");
          
  setHoten(ipt.nextLine());
          
  System.out.println("Nhap ma the: ");
          
  setMathe(ipt.nextLine());
          
  System.out.println("Nhap nam sinh: ");
          
  setNamsinh(ipt.nextInt());
          
  System.out.println("Nhap tien luong: ");
          
  tienluong=ipt.nextFloat();
      }
      public 
  void display(){
          
  System.out.println("Ho ten: "+getHoten());
          
  System.out.println("Ma the: "+getMathe());
          
  System.out.println("Nam sinh: "+getNamsinh());
          
  System.out.println("Tien luong: "+tienluong);
      }
  }
  class 
  giamdoc extends sinhvien{
      private 
  float tientieu;
      public 
  float getTientieu(){
          return 
  tientieu;
      }
      public 
  void setTientieu(float tientieu){
          
  this.tientieu=tientieu;
      }
  }
 12. gaquayroti

  gaquayroti New Member

  Mình nộp bài.
  Show Spoiler

  Mã:
  package QuanLy;
   
  import java.util.Scanner;
   
  public class NhanSu {
   
    /**
    * @param args
    */
    private String hoTen;
    private int namSinh;
    private int maThe;
    
    public static void main(String[] args) {
      // TODO Code Application logic here
      Scanner inPut = new Scanner(System.in);
      
      GiangVien a = new GiangVien();
      System.out.println("Nhập họ và tên: ");
      a.setHoTen(inPut.nextLine());
      System.out.println("Nhập năm sinh: ");
      a.setNamSinh(inPut.nextInt());
      System.out.println("Nhập mã thẻ: ");
      a.setMaThe(inPut.nextInt());
      System.out.println("Nhập tiền lương: ");
      a.setTienLuong(inPut.nextInt());
      
      System.out.println("Thông tin vừa nhập: ");
      System.out.println("Họ và tên: " + a.getHoTen());
      System.out.println("Năm sinh: " + a.getNamSinh());
      System.out.println("Mã thẻ: " + a.getMaThe());
      System.out.println("Tiền lương: " + a.getTienLuong());
      
    }
   
    public String getHoTen() {
      return hoTen;
    }
   
    public void setHoTen(String hoTen) {
      this.hoTen = hoTen;
    }
   
    public int getNamSinh() {
      return namSinh;
    }
   
    public void setNamSinh(int namSinh) {
      this.namSinh = namSinh;
    }
   
    public int getMaThe() {
      return maThe;
    }
   
    public void setMaThe(int maThe) {
      this.maThe = maThe;
    }
   
  }
   
  class SinhVien extends NhanSu{
    private int tienHocPhi;
   
    public int getTienHocPhi() {
      return tienHocPhi;
    }
   
    public void setTienHocPhi(int tienHocPhi) {
      this.tienHocPhi = tienHocPhi;
    }
    
  }
   
  class GiangVien extends NhanSu{
    private int tienLuong;
   
    public int getTienLuong() {
      return tienLuong;
    }
   
    public void setTienLuong(int tienLuong) {
      this.tienLuong = tienLuong;
    }
    
  }
   
  class GiamDoc extends NhanSu{
    private int tienTieu;
   
    public int getTienTieu() {
      return tienTieu;
    }
   
    public void setTienTieu(int tienTieu) {
      this.tienTieu = tienTieu;
    }
    
  }
 13. Binly

  Binly Hãy theo đuổi đam mê,thành công sẽ theo đuổi bạn!

  Show Spoiler
  Show Spoiler

  PHP:
  package unit16;
   
  import java.util.Scanner;
   
  /**
  *
  * @author Binly
  */
  class ConNguoi {
     
      private 
  String hoTen;
   
      public 
  String getHoTen() {
          return 
  hoTen;
      }
   
      public 
  void setHoTen(String hoTen) {
          
  this.hoTen hoTen;
      }
   
      public 
  String getNamSinh() {
          return 
  namSinh;
      }
   
      public 
  void setNamSinh(String namSinh) {
          
  this.namSinh namSinh;
      }
   
      public 
  String getMaThe() {
          return 
  maThe;
      }
   
      public 
  void setMaThe(String maThe) {
          
  this.maThe maThe;
      }
      private 
  String namSinh;
      private 
  String maThe;
     
      public 
  void nhap(){
          
  Scanner s=new Scanner(System.in);
          
  System.out.println("nhập vào họ tên :");
          
  hoTen=s.nextLine();
          
  System.out.println("Nhập vào năm sinh: ");
          
  namSinh=s.nextLine();
          
  System.out.println("Nhập vào mã thẻ: ");
          
  maThe=s.nextLine();
         
      }
      public 
  void xuat(){
         
          
  System.out.println("Họ tên:"+hoTen);
          
  System.out.println("Năm Sinh: "+namSinh);
          
  System.out.println("mã Thẻ: "+maThe);
      }
          }
      class 
  SinhVien extends ConNguoi
      
  {
          private 
  float tienHP;
   
      public 
  float getTienHP() {
          return 
  tienHP;
      }
   
      public 
  void setTienHP(float tienHP) {
          
  this.tienHP tienHP;
      }
      }
      class 
  GiangVien extends ConNguoi
      
  {
          private 
  float tienLuong;
   
      public 
  float getTieLuong() {
          return 
  tienLuong;
      }
   
      public 
  void setTieLuong(float tieLuong) {
          
  this.tienLuong tieLuong;
      }
      public 
  void nhapGV(){
          
  Scanner s=new Scanner(System.in);
          
  System.out.println("nhập vào tiền lương tháng:");
          
  tienLuong=s.nextFloat();
      }
      public 
  void xuatGV(){
          
  System.out.println("Tiền Lương tháng là: "+tienLuong);
      }
      }
      class 
  GiamDoc extends ConNguoi
      
  {
          private 
  float tienTieu;
   
      public 
  float getTienTieu() {
          return 
  tienTieu;
      }
   
      public 
  void setTienTieu(float tienTieu) {
          
  this.tienTieu tienTieu;
      }
      }


  hàm main
  Show Spoiler

  PHP:
  [CODE]package unit16;
   
  /**
  *
  * @author Binly
  */
  public class Unit16 {
   
      
  /**
      * @param args the command line arguments
      */
      
  public static void main(String[] args) {
          
  GiangVien gv=new GiangVien();
          
  gv.nhap();
          
  gv.nhapGV();
          
  gv.xuat();
          
  gv.xuatGV();
      }
  }
  [/CODE]
  Tiasangmoi92 thích bài này.
 14. Show Spoiler

  Mã:
  package javaandroid.vn;
   
  import java.util.Scanner;
   
  public class BTBai16 {
    public static void main(String[]args){
      Scanner in=new Scanner(System.in);
      Giangvien1 gv=new Giangvien1();
      System.out.println("Nhap thong tin Giang vien gv:");
      System.out.println("Ho ten :");
      gv.setHoten(in.nextLine());
      System.out.println("Nam sinh :");
      gv.setNamsinh(in.nextInt());
      System.out.println("Ma the :");
      gv.setMathe(in.nextInt());
      System.out.println("Tien luong hang thang :");
      gv.setTienluonghangthang(in.nextFloat());
      in.nextLine();
   
      System.out.println("Thong tin Giang vien gv da nhap:");
      System.out.println("Ho ten :"+gv.getHoten());
      System.out.println("Nam sinh :"+gv.getNamsinh());
      System.out.println("Ma the :"+gv.getMathe());
      System.out.println("Tien luong hang thang :"+gv.getTienluonghangthang());
    }
  }
  class Sinhvien1
  {
    private String Hoten;
    private int Namsinh;
    private int Mathe;// ma the dang so
    private float tienhocphiconno;
    public String getHoten() {
      return Hoten;
    }
    public void setHoten(String hoten) {
      Hoten = hoten;
    }
    public int getNamsinh() {
      return Namsinh;
    }
    public void setNamsinh(int namsinh) {
      Namsinh = namsinh;
    }
    public int getMathe() {
      return Mathe;
    }
    public void setMathe(int mathe) {
      Mathe = mathe;
    }
    public float getTienhocphiconno() {
      return tienhocphiconno;
    }
    public void setTienhocphiconno(float tienhocphiconno) {
      this.tienhocphiconno = tienhocphiconno;
    }
    
  }
  class Giangvien1 extends Sinhvien1
  {
    private float tienluonghangthang;
   
    public float getTienluonghangthang() {
      return tienluonghangthang;
    }
   
    public void setTienluonghangthang(float tienluonghangthang) {
      this.tienluonghangthang = tienluonghangthang;
    }
  }
  class Giamdoc extends Sinhvien1
  {
    private float tientieuhangthang;
   
    public float getTientieuhangthang() {
      return tientieuhangthang;
    }
   
    public void setTientieuhangthang(float tientieuhangthang) {
      this.tientieuhangthang = tientieuhangthang;
    }
  }
  Tiasangmoi92 thích bài này.
 15. KIetHoHoai

  KIetHoHoai New Member

  PHP:
  Từ từ rồi cũng chiền hết mà thôi.
  Show Spoiler

  PHP:
  package General;
  import java.util.Scanner;
   
  class 
  GiamDoc {
     
      private 
  String namemathe;
      private 
  int yeartientieu;
      
  Scanner on = new Scanner(System.in);
     
      public 
  void setNameMathe() {
          
  System.out.println("Nhap Name: ");
          
  this.name on.nextLine();
          
  System.out.println("Nhap Mathe: ");
          
  this.mathe on.nextLine();
      }
     
      public 
  void setYearTienTieu() {
          
  System.out.println("Nhap Nam: ");
          
  this.year on.nextInt();
          
  System.out.println("Nhap TienTieu: ");
          
  this.tientieu on.nextInt();
      }
     
      public 
  String getNameMathe() {
          return (
  "Name: "+name+" Mathe: "+mathe);
      }
     
      public 
  int getYear() {
          return 
  year;
      }
     
      public 
  int getTientieu() {
          return 
  tientieu;
      }
  }
   
  class 
  GiangVien extends GiamDoc {
      private 
  int luong;
     
      public 
  void setLuong() {
          
  System.out.println("Nhap Luong: ");
          
  this.luong on.nextInt();
      }
     
      public 
  int getLuong() {
          return 
  luong;
      }
  }
   
  class 
  SinhVien extends GiamDoc {
      private 
  int tienno;
     
      public 
  void setTienno() {
          
  System.out.println("Nhap TienNo: ");
          
  this.tienno on.nextInt();
      }
     
      public 
  int getTienno() {
          return 
  tienno;
      }
  }
   
  public class 
  ThuNghiem {
      public static 
  void main(String args []) {
         
          
  GiangVien in = new GiangVien();
          
  in.setNameMathe();
          
  in.setYearTienTieu();
          
  in.setLuong();
         
          
  System.out.println("Name+Mathe: "+in.getNameMathe());
          
  System.out.println("Year: "+in.getYear()+" Luong: "+in.getLuong() );
          
  System.out.println("TienTieu: "+in.getTientieu());
         
      }
  //Method Main.
  }//Class ThuNghiem
  Tiasangmoi92 thích bài này.
 16. KIetHoHoai

  KIetHoHoai New Member

  Trời là load lâu quá....
 17. haizax

  haizax New Member

  Show Spoiler

  Class Nguoi
  Show Spoiler

  PHP:
  package Bai16;
   
  import java.util.Scanner;
  public class 
  Nguoi {
          private 
  String hoTen;
          private 
  int namSinh;
   
      public 
  void setHoTen(String hoTen) {
          
  this.hoTen hoTen;
      }
   
      public 
  void setNamSinh(int namSinh) {
          
  this.namSinh namSinh;
      }
   
      public 
  void setMaThe(int maThe) {
          
  this.maThe maThe;
      }
          private 
  int maThe;
   
      public 
  String getHoTen() {
          return 
  hoTen;
      }
   
      public 
  int getNamSinh() {
          return 
  namSinh;
      }
   
      public 
  int getMaThe() {
          return 
  maThe;
      }
         
                  public 
  void NhapTT(){
                  
  Scanner in = new Scanner(System.in);
                  
  System.out.println("Nhap Ho Ten: ");
                  
  setHoTen(in.nextLine());
                  
  System.out.println("Nhap Nam Sinh: ");
                  
  setNamSinh(in.nextInt());
                  
  System.out.println("Nhap Ma The: ");
                  
  setMaThe(in.nextInt());
              }
             
              public 
  void ShowTT(){
                  
  System.out.println("Thong tin: ");
                  
  System.out.println("Ho ten: " getHoTen()+ "      Nam Sinh: "getNamSinh());
                  
  System.out.println("Ma the: " getMaThe());
              }
         
  }

  Class SinhVien
  Show Spoiler

  PHP:
  package Bai16;
   
   
  public class 
  HocSinh extends Nguoi {
        private 
  float tienNo;
   
      public 
  void setTienNo(float tienNo) {
          
  this.tienNo tienNo;
      }
   
      public 
  float getTienNo() {
          return 
  tienNo;
      }
     
       
  }

  Class GiamDoc
  Show Spoiler

  PHP:
  package Bai16;
   
   
  public class 
  GiamDoc extends Nguoi{
      private 
  float tienTieu;
   
      public 
  void setTienTieu(float tienTieu) {
          
  this.tienTieu tienTieu;
      }
   
      public 
  float getTienTieu() {
          return 
  tienTieu;
      }
     
  }

  Class GiangVien
  Show Spoiler

  PHP:
  package Bai16;
   
  import java.util.Scanner;
   
   
  public class 
  GiangVien extends Nguoi {
      private 
  float luong;
              public 
  void setLuong(float luong){
                  
  this.luong luong;
              }
              public 
  float getLuong(){
                  return 
  luong;
              }
             
              public 
  void NhapGV(){
                  
  Scanner in1 = new Scanner(System.in);
                  
  System.out.println("Nhap Luong Hang Thang: ");
                  
  setLuong(in1.nextFloat());
              }
             
              public 
  void showGV(){
                  
  System.out.println("Luong hang thang: " +getLuong());
              }
             
  }

  Class Main
  Show Spoiler

  PHP:
  package Bai16;
   
   
  public class 
  Main {
      public static 
  void main(String [] args){
          
  GiangVien a = new GiangVien();
          
  a.NhapTT();
          
  a.NhapGV();
          
  a.ShowTT();
          
  a.showGV();
      }
  }

 18. KIetHoHoai

  KIetHoHoai New Member

  Show Spoiler
  haizax thích bài này.
 19. duytan248

  duytan248 New Member

  rất hay
 20. try_again

  try_again New Member

  Show Spoiler

  PHP:
  package abc;
   
  import java.util.*;
  class 
  NhanSu {
      private 
  String hoTen;
      private 
  int namSinh;
      private 
  String maThe;
     
      public 
  String getHoten(){
          return 
  hoTen;
      }
      public 
  void setHoten(String hoTen){
          
  this.hoTen hoTen;
      }
     
      public 
  int getNamSinh(){
          return 
  namSinh;
      }
      public 
  void setNamSinh(int namSinh){
          
  this.namSinh namSinh;
      }
     
      public 
  String getMaThe() {
          return 
  maThe;
      }
      public 
  void setMaThe(String maThe){
          
  this.maThe maThe;
      }
     
      public 
  void nhap(){
          
  Scanner nhapDuLieu = new Scanner(System.in);
         
          
  System.out.print("nhap ten  ");
          
  setHoten(nhapDuLieu.nextLine());
          
  System.out.print("nhap nam sinh ");
          
  setNamSinh(nhapDuLieu.nextInt());
          
  nhapDuLieu.nextLine();
          
  System.out.print("nhap ma the ");
          
  setMaThe(nhapDuLieu.nextLine());
      }
      public 
  void xuat(){
          
  System.out.println("Ho ten : "+getHoten());
          
  System.out.println("Nam sinh : "+getNamSinh());
          
  System.out.println("Ma the : "+getMaThe());
      }
  }
   
  class 
  GiangVien extends NhanSu {
      private 
  float luong;
     
      public 
  float getluong(){
          return 
  luong;
      }
      public 
  void setluong(float luong){
          
  this.luong luong;
      }
      public 
  void nhapGV(){
          
  Scanner nhapDuLieu = new Scanner(System.in);
          
  System.out.println("nhap tien luong hang thang ");
          
  setluong(nhapDuLieu.nextFloat());
      }
      public 
  void xuatGV(){
          
  System.out.println("tien luong thang : "+luong);
      }
  }
   
  class 
  GiamDoc extends NhanSu {
      private 
  float tienTieu;
     
      public 
  float getTienTieu(){
          return 
  tienTieu;
      }
      public 
  void setTienTieu(float tienTieu){
          
  this.tienTieu tienTieu;
      }
      public 
  void nhapGD(){
          
  Scanner nhapDuLieu = new Scanner(System.in);
          
  System.out.print("nhap tien tieu hang thang ");
          
  setTienTieu(nhapDuLieu.nextFloat());
      }
      public 
  void xuatGD(){
          
  System.out.println("tien tieu hang thang :  "+tienTieu);
      }
  }
   
  public class 
  BaiTap {
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  GiangVien gv = new GiangVien();
          
  gv.nhap();
          
  gv.nhapGV();
          
  gv.xuat();
          
  gv.xuatGV();
      }
  }
   

Chia sẻ trang này