BB Codes

 • [B], [I], [U], [S] - Bold, Italics, Underline, and Strike-through

  Làm cho vùng chữ được bôi trở thành in đậm, in nghiêng, gạch chân hoặc gạch ngang.

  Ví dụ:
  This is [B]bold[/B] text.
  This is [I]italic[/I] text.
  This is [U]underlined[/U] text.
  This is [S]struck-through[/S] text.
  Hiển thị:
  This is bold text.
  This is italic text.
  This is underlined text.
  This is struck-through text.
 • [COLOR=color], [FONT=name], [SIZE=size] - Text Color, Font, and Size

  Thay đổi màu sắc, phông chữ hoặc kích thước của ký tự được chọn.

  Ví dụ:
  This is [COLOR=red]red[/COLOR] and [COLOR=#0000cc]blue[/COLOR] text.
  This is [FONT=Courier New]Courier New[/FONT] text.
  This is [SIZE=1]small[/SIZE] and [SIZE=7]big[/SIZE] text.
  Hiển thị:
  This is red and blue text.
  This is Courier New text.
  This is small and big text.
 • [URL], [EMAIL] - Linking

  Chèn liên kết tại Ký tự được bao quanh.

  Ví dụ:
  [URL]http://www.example.com[/URL]
  [EMAIL]example@example.com[/EMAIL]
  Hiển thị:
  http://www.example.com
  example@example.com
 • [URL=link], [EMAIL=address] - Linking (Advanced)

  Chèn liên kết cho trang web hoặc địa chỉ email cho vùng chọn.

  Ví dụ:
  [URL=http://www.example.com]Go to example.com[/URL]
  [EMAIL=example@example.com]Email me[/EMAIL]
  Hiển thị:
  Go to example.com
  Email me
 • [USER=ID] - Profile Linking

  Links to a user's profile. This is generally inserted automatically when tagging a user.

  Ví dụ:
  [USER=1]Tên tài khoản[/USER]
  Hiển thị:
  Tên tài khoản
 • [IMG] - Image

  Hiển thị hình ảnh sử dụng vùng chọn như là 1 liên kết

  Ví dụ:
  [IMG]http://android.vn/​styles/soft_responsive_green​/xenforo/avatars/avatar_s.png[/IMG]
  Hiển thị:
  [​IMG]
 • [MEDIA=site] - Embedded Media

  Chèn video, flash đa phương tiện từ trang web được phép vào nội dung bài viết. Bạn nên dùng nút MEDIA ở thanh công cụ soạn thảo của diễn đàn. Approved sites: Dailymotion; Facebook; Liveleak; Metacafe; ooyala; Vimeo; YouTube;

  Ví dụ:
  [MEDIA=youtube]oHg5SJYRHA0[/MEDIA]
  Hiển thị:
  An embedded YouTube player would appear here.
 • [LIST] - Lists

  Hiển thị kiểu danh sách dấu chấm hoặc số.

  Ví dụ:
  [LIST]
  [*]Bullet 1
  [*]Bullet 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Entry 1
  [*]Entry 2
  [/LIST]
  Hiển thị:
  • Bullet 1
  • Bullet 2
  1. Entry 1
  2. Entry 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - Text Alignment

  Thay đổi kiểu căn lề của vùng chữ được chọn.

  Ví dụ:
  [LEFT]Left-aligned[/LEFT]
  [CENTER]Center-aligned[/CENTER]
  [RIGHT]Right-aligned[/RIGHT]
  Hiển thị:
  Left-aligned​
  Center-aligned​
  Right-aligned​
 • [QUOTE] - Quoted Text

  Hiển thị ký tự đã được trích từ nguồn khác. Bạn có thể đặt tên của nguồn.

  Ví dụ:
  [QUOTE]Quoted text[/QUOTE]
  [QUOTE=A person]Something they said[/QUOTE]
  Hiển thị:
 • [SPOILER] - Text Containing Spoilers

  Hides text that may contain spoilers so that it must be clicked by the viewer to be seen.

  Ví dụ:
  [SPOILER]Simple spoiler[/SPOILER]
  [SPOILER=Spoiler Title]Spoiler with a title[/SPOILER]
  Hiển thị:
  Show Spoiler
  Simple spoiler

  Spoiler Title (open)
  Spoiler with a title
 • [CODE], [PHP], [HTML] - Programming Code Display

  Hiển hị ký tự dưới dạng một số ngôn ngữ lập trình.

  Ví dụ:
  [CODE]General
  code[/CODE]
  [PHP]echo $hello . 'world';[/PHP]
  Hiển thị:
  Mã:
  General
  code
  PHP:
  echo $hello 'world';
 • [INDENT] - Text Indent

  Indents the wrapped text. This can be nested for larger indentings.

  Ví dụ:
  Regular text
  [INDENT]Indented text
  [INDENT]More indented[/INDENT]
  [/INDENT]
  Hiển thị:
  Regular text
  Indented text
  More indented​
 • [PLAIN] - Plain Text

  Disables BB code translation on the wrapped text.

  Ví dụ:
  [PLAIN]This is not [B]bold[/B] text.[/PLAIN]
  Hiển thị:
  This is not [B]bold[/B] text.
 • [ATTACH] - Attachment Insertion

  Inserts an attachment at the specified point. If the attachment is an image, a thumbnail or full size version will be inserted. This will generally be inserted by clicking the appropriate button.

  Ví dụ:
  Thumbnail: [ATTACH]123[/ATTACH]
  Full Size: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  Hiển thị:
  The contents of the attachments would appear here.
 • [ACCORDION] - [Advanced BBcode Bar] ACCORDION

  Accordion BBcode (master tag) - works with slave tags {slide}

  Ví dụ:
  [accordion=center|125]
  {slide=Title|center}Content{/slide}
  {slide=Title|center}Content{/slide}
  [/accordion]

  [accordion=right|80%]
  {slide=Title|center}Content{/slide}
  {slide=Title|right}Content{/slide}
  [/accordion]
  Hiển thị:
  Title
  Content
  Title
  Content


  Title
  Content
  Title
  Content
 • [ARTICLE] - [Advanced BBcode Bar] ARTICLE

  This BB Code is used to display an article

  Ví dụ:
  [article]This is an article[/article]
  Hiển thị:
  Article:This is an article
 • [BIMG] - [Advanced BBcode Bar] BIMG

  This BB Code can resize a picture (width customizable in px)

  Ví dụ:
  [bimg]http://www.google.com/images/srpr/logo3w.png[/bimg]
  [bimg=100]http://www.google.com/images/srpr/logo3w.png[/bimg]
  Hiển thị:

 • [ENCADRE] - [Advanced BBcode Bar] ENCADRE

  This BB Code inserts a text box to the right of a text (absolute position). It has to be inserted just before the content. (width customizable in %)

  Ví dụ:
  [encadre]This is a text box with a long text. Can be used with an article for example.[/encadre]Content
  [encadre=30]This is a text box with a long text. Can be used with an article for example.[/encadre]Content
  Hiển thị:
  Text box:
  This is a text box with a long text. Can be used with an article for example.
  Content
  Text box:
  This is a text box with a long text. Can be used with an article for example.
  Content
 • [FIELDSET] - [Advanced BBcode Bar] FIELDSET

  This BB Code inserts a fieldset (Title and Width in % customizable ; separator: |)

  Ví dụ:
  [fieldset]This is a fieldset[/fieldset]
  [fieldset=Title]This is a fieldset[/fieldset]
  [fieldset=Title|80]This is a fieldset[/fieldset]
  Hiển thị:
  FieldsetThis is a fieldset

  TitleThis is a fieldset

  TitleThis is a fieldset
 • [FLOAT=option] - Float

  Allows the use of a floating div. Option is either left, right, center.

  Ví dụ:
  [float="right"]Floating Right![/float]
  Hiển thị:
  Floating Right!
 • [GVIEW] - [Advanced BBcode Bar] GVIEW

  This BB Code displays documents using the "Google Docs - Viewer" (supports many different file types:pdf,ppt,doc,xls...).

  Ví dụ:
  [gview]http://docs.yahoo.com/docs/pr/pdf/1q05pr.pdf[/gview]
  Hiển thị:
 • [H2] - H2

  Adds a H2 tag around the contained text.

  Ví dụ:
  [h2]Header Tag[/h2]
  Hiển thị:

  Header Tag

 • [JUSTIF] - [Advanced BBcode Bar] JUSTIF

  This BB Code allows your members to fully justify a text

  Ví dụ:
  [justif]Vestibulum hendrerit euismod quam, quis pretium tellus bibendum non. [/justif]
  Hiển thị:
  Vestibulum hendrerit euismod quam, quis pretium tellus bibendum non.
 • [PHOTO=option] - Galleria

  Hiển thị list ảnh theo gallery

  Ví dụ:
  [PHOTO="Iphone"]
  [IMG]http://android.vn/attachments/vivo-1-jpg.22991/[/IMG]
  [IMG]http://android.vn/attachments/vivo-2-jpg.22992/[/IMG]
  [/PHOTO]
  Hiển thị:

  [​IMG]
  [​IMG]
 • [SPOILER] - Spoiler

  Adds a spoiler tag to hid and show a div.

  Ví dụ:
  [spoiler="SPOILS!"]I just spoiled your mind.[/spoiler]
  Hiển thị:
  SPOILS! (open)
  I just spoiled your mind.
 • [SPOILERBB] - [Advanced BBcode Bar] SPOILERBB

  The original spoiler bbcode!

  Ví dụ:
  [spoilerbb]hidden text[/spoilerbb]
  Hiển thị:
  Spoiler
  hidden text
 • [USER] - User Tag

  Allows linking of to a users profile by providing either the Username (in the tags) or the user ID as an option.

  Ví dụ:
  [user="1"]The First User![/user]
  [user]Admin[/user]
  Hiển thị:
  The First User!
  Admin